കൊല്ലം കല്ലുപാലത്തിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈകുന്നു; വാക്കുപാലിക്കാനാവാതെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ

 2019 ഡിസംബറിലാണ് പാലം പൊളിച്ചു നീക്കിയത്. 50 ദിവസത്തിനകം നിർമ്മാണം പൂർത്താക്കുമെന്നായിരുന്നു ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ പ്രഖ്യാപനം. എന്നാൽ, രണ്ട് വർഷമാകുമ്പോഴും പാലം പണി എങ്ങും എത്തിയില്ല. SamanwayamRelated Posts:കല്ലുംതാഴം ഈഴവപ്പാലത്തിലെ ഗതാഗതം ദുരിതത്തിലായി ;…കൊല്ലം ജില്ലയുടെ മുഖമുദ്രകളിൽ ഒന്നാണ് പുനലൂർ…അതിശയം പേറി പുനലൂർ തൂക്കുപാലം; ചരിത്ര വിസ്മയങ്ങളിൽ…കൊല്ലം തോടിന് ഇനിയെങ്കിലും ശാപമോക്ഷമില്ലേ? എത്ര…കൊല്ലം ആശ്രാമം മൈതാനിയിലെ അഷ്ട ശില്പ നിർമ്മാണം;…മൺട്രോത്തുരുത്ത് പുരോഗതിയുടെ പാതയിലേക്ക്; പെരുമണിൽ…