ഓച്ചിറ കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം അവിസ്മരണീയ കാഴ്ച; ചരിത്ര വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിൽ ഒരു അപൂർവ്വ സമ്പത്ത്

ഓച്ചിറ കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം അറിവിന്റെയും കാഴ്ചയുടെയും സമ്മോഹനമാണ്. ഏറ്റവും പഴമയിലെ പുതുമ ചാലിച്ച് ചൈതന്യവത്താക്കിയിരിക്കുന്നു. ഏവരും കാണേണ്ട കാഴ്ച. പ്രത്യേകിച്ചും ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ SamanwayamRelated Posts:ഓച്ചിറ കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം എന്നും ഒരു വിസ്മയം; കാണേണ്ട കാഴ്ചമത സൗഹാർദ്ദത്തിന് അഭിമാനമായി കൊല്ലത്ത് ഒരു പൂജാ സാധന…കൊല്ലത്തെ തേവള്ളി കൊട്ടാരം പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കണംപന്തളം കൊട്ടാരം ഇനി സി.പി.ഐ.എമ്മിനൊപ്പം ;…ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മ സന്നിദ്ധിയിലെ അഞ്ച് കൊക്കുകൾ;…കൊല്ലം പരവൂർ പൊഴിക്കര കൊട്ടാരം ഇന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ…