മൂന്ന് രൂപാ കട

595

ജലീലിന്റെ 3 രൂപ പൊരിപ്പ് കട ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് .വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു അഭയ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് .കൊല്ലം തട്ടാമലയിൽ എത്തിയാൽ ഈ കടയിൽ കയറാതെ മടങ്ങി പോകുന്നവർ അപൂർവ്വം ആണ് .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here