ഹൈ ഡെഫനിഷൻ മേക്കപ്

632

സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് മേക്കപ്പ്. ഇന്ന് ഹൈഡെഫനിഷൻ ഉള്ള മേക്കപ്പ് വരെയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു വധുവിനെ വേഷവിധാനത്തിലൂടെ മനോജ്ഞമായി ഒരുക്കാൻ പരിചയ സമ്പന്നരും അഭ്യസ്തവിദ്യരും ആയ ബ്യൂട്ടീഷൻമാർക്ക് കഴിയുന്നു.ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് മോഡേൺ മേക്കപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് കൊല്ലം അഷ്ടമുടി വെൽനസ് ബ്യൂട്ടി സലൂൺ പാർട്ണറും ബ്യൂട്ടിഷ്യനുമായ സംഗീത പ്രതീഷ് വിശദീകരിക്കുന്നു:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here