കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (1.10.20) കോവിഡ് 633; സമ്പർക്കം 620

150

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 633 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയ 5 പേർക്കും, സമ്പർക്കം മൂലം 620 പേർക്കും, ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത 7 പേർക്കും, ഒരു ആരോഗ്യപ്രവത്തകയ്ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 213 പേർ രോഗമുക്തി നേടി.

കൊല്ലം കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി തങ്കമ്മ (67), പരവൂർ സ്വദേശി മോഹനൻ (62), കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി സലീം (55) എന്നിവരുടെ മരണം കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയവർ
1 പരവൂർ കൂനയിൽ സ്വദേശി 20 ഇതര സംസ്ഥാനം
2 കരീപ്ര കണിയാൻകോണം സ്വദേശി 35 ഇതര സംസ്ഥാനം
3 പൂതക്കുളം സ്വദേശി 19 ഇതര സംസ്ഥാനം
4 തമിഴ്നാട് സ്വദേശി 42 ഇതര സംസ്ഥാനം
5 കൊല്ലം പട്ടത്താനം അമ്മൻനട സ്വദേശി 38 ഇതര സംസ്ഥാനം
സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ
6 അഞ്ചൽ തടിക്കാട് സ്വദേശി 76 സമ്പർക്കം
7 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
8 അലയമൺ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
9 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
10 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
11 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
12 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
13 ആദിച്ചനല്ലൂർ ഞാണ്ടക്കുഴി സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
14 ആദിച്ചനല്ലൂർ തഴുത്തല സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
15 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് നോർത്ത് സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
16 ആദിച്ചനല്ലൂർ വഞ്ചിമുക്ക് സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
17 ആര്യങ്കാവ് റെയിഞ്ച് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
18 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
19 ആലപ്പാട് ചെറിയഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
20 ഇടമുളയ്ക്കൽ ആയൂർ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
21 ഇടമുളയ്ക്കൽ ആയൂർ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
22 ഇളമാട് സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
23 ഇളമാട് ചീനിവിള ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
24 ഇളമ്പള്ളൂർ ഡാൽമിയ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
25 ഇളമ്പള്ളൂർ പെരുമ്പുഴ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
26 ഈസ്റ്റ് കല്ലട തെക്കേമുറി സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
27 ഈസ്റ്റ് കല്ലട മുട്ടം സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
28 ഉമ്മന്നൂർ വിലങ്ങറ സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം
29 ഉമ്മന്നൂർ വിലങ്ങറ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
30 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
31 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
32 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
33 എറണാകുളം സ്വദേശി 69 സമ്പർക്കം
34 എഴുകോൺ അമ്പലത്തുംകാല സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
35 എഴുകോൺ ഇരുമ്പുംകാട് സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
36 എഴുകോൺ പുതുശ്ശേരിക്കോണം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
37 എഴുകോൺ പുതുശ്ശേരിക്കോണം സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
38 എഴുകോൺ മാറനാട് സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
39 എഴുകോൺ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
40 ഓച്ചിറ പായിക്കുഴി സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
41 കടയ്ക്കൽ സീഡ്ഫാം സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
42 കരവാളൂർ ചെമ്പക്കര സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
43 കരവാളൂർ ചെമ്പക്കര സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
44 കരവാളൂർ ചെമ്പക്കര സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
45 കരവാളൂർ തൊളിക്കോട് സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
46 കരീപ്ര ഇടയ്ക്കിടം സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
47 കരീപ്ര ചോവ്വള്ളൂർ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
48 കരീപ്ര മടന്തക്കോണം സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
49 കരീപ്ര മടന്തക്കോണം സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
50 കരീപ്ര മടന്തക്കോണം സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
51 കരുനാഗപ്പളളി ആലുംകടവ് സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
52 കരുനാഗപ്പള്ളി കോക്കാട്ട്മുക്ക് സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
53 കരുനാഗപ്പള്ളി കോഴിക്കോട് സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
54 കരുനാഗപ്പള്ളി പട നോർത്ത് സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
55 കരുനാഗപ്പള്ളി പട നോർത്ത് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
56 കരുനാഗപ്പള്ളി പട സൗത്ത് സ്വദേശിനി 74 സമ്പർക്കം
57 കരുനാഗപ്പള്ളി മനയിൽതറയിൽ സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
58 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
59 കല്ലുവാതുക്കൽ പാരിപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
60 കല്ലുവാതുക്കൽ പാരിപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
61 കല്ലുവാതുക്കൽ വേളമാനൂർ സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
62 കുണ്ടറ അലിന്റ് കെൽ റോഡ് സ്വദേശിനി 81 സമ്പർക്കം
63 കുണ്ടറ പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
64 കുണ്ടറ പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
65 കുണ്ടറ മുളവന സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
66 കുണ്ടറ മുളവന സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
67 കുണ്ടറ മുളവന സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
68 കുണ്ടറ സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
69 കുന്നത്തൂർ ഐവർകാല സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
70 കുന്നത്തൂർ ഐവർകാല സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
71 കുന്നത്തൂർ ഐവർക്കാല സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
72 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് നോർത്ത് സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
73 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
74 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
75 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
76 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
77 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
78 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
79 കുലശേഖരപുരം കാട്ടിൽക്കടവ് സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
80 കുലശേഖരപുരം കോട്ടയ്ക്കപുറം സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
81 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
82 കുളക്കട ആറ്റുവാശ്ശേരി സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
83 കുളത്തുപ്പുഴ മാർത്താണ്ടൻക്കര സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
84 കുളശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
85 കൊട്ടാരക്കര ഇ.റ്റി.സി ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
86 കൊട്ടാരക്കര കിഴക്കേകര സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
87 കൊട്ടാരക്കര ഠൗൺ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
88 കൊട്ടാരക്കര നീലേശ്വരം സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
89 കൊട്ടാരക്കര നീലേശ്വരം സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
90 കൊറ്റങ്കര കേരളപുരം സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
91 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
92 കൊല്ലം അഞ്ചാലുംമൂട് താന്നിക്കമുക്ക് സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
93 കൊല്ലം അമ്മച്ചിവീട് സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
94 കൊല്ലം അമ്മച്ചിവീട് സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
95 കൊല്ലം അയത്തിൽ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
96 കൊല്ലം അയത്തിൽ സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
97 കൊല്ലം അയത്തിൽ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
98 കൊല്ലം അയത്തിൽ ഗാന്ധി നഗർ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
99 കൊല്ലം ആശ്രാമം നവോദയ നഗർ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
100 കൊല്ലം ആശ്രാമം നേതാജി നഗർ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
101 കൊല്ലം ആശ്രാമം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
102 കൊല്ലം ആശ്രാമം സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
103 കൊല്ലം ആശ്രാമം സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
104 കൊല്ലം ആശ്രാമം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
105 കൊല്ലം ആശ്രാമം സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
106 കൊല്ലം ഇരവിപുരം നഗർ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
107 കൊല്ലം ഇരവിപുരം ഐശ്വര്യ നഗർ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
108 കൊല്ലം ഇരവിപുരം കയ്യാലക്കൽ സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
109 കൊല്ലം ഇരവിപുരം ചകിരിക്കട അൽആമീൻ നഗർ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
110 കൊല്ലം ഇരവിപുരം വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
111 കൊല്ലം ഇരവിപുരം വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
112 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സുനാമി ഫ്ലാറ്റ് സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
113 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സുനാമി ഫ്ലാറ്റ് സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
114 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സുനാമി ഫ്ലാറ്റ് സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
115 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സുനാമി ഫ്ലാറ്റ് സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
116 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട ഠൗൺ അതിർത്തി സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
117 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട മൈത്രി നഗർ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
118 കൊല്ലം കടപ്പുറം പുറംപോക്ക് സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
119 കൊല്ലം കടവൂർ സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
120 കൊല്ലം കടവൂർ സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
121 കൊല്ലം കടവൂർ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
122 കൊല്ലം കരിക്കോട് സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
123 കൊല്ലം കരിക്കോട് സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
124 കൊല്ലം കരിക്കോട് സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
125 കൊല്ലം കരിക്കോട് സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
126 കൊല്ലം കരിക്കോട് സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
127 കൊല്ലം കരിക്കോട് സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
128 കൊല്ലം കരിക്കോട് സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
129 കൊല്ലം കരീപ്പുഴ വെസ്റ്റ് മണലിൽ നഗർ സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
130 കൊല്ലം കരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
131 കൊല്ലം കല്ലുംതാഴം കിളികൊല്ലൂർ സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
132 കൊല്ലം കല്ലുംതാഴം കിളികൊല്ലൂർ സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
133 കൊല്ലം കല്ലുംതാഴം സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
134 കൊല്ലം കാവനാട് അരവിള സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
135 കൊല്ലം കാവനാട് അരവിള സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
136 കൊല്ലം കാവനാട് അരവിള സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
137 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
138 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
139 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
140 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
141 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
142 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
143 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
144 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
145 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
146 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
147 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
148 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
149 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
150 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
151 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
152 കൊല്ലം കാവനാട് അരവിള സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
153 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
154 കൊല്ലം കാവനാട് കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
155 കൊല്ലം കാവനാട് കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
156 കൊല്ലം കാവനാട് കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
157 കൊല്ലം കാവനാട് കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
158 കൊല്ലം കാവനാട് കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
159 കൊല്ലം കാവനാട് കെ.ആർ. നഗർ സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
160 കൊല്ലം കാവനാട് വള്ളിക്കീഴ് സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
161 കൊല്ലം കാവനാട് വള്ളിക്കീഴ് സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
162 കൊല്ലം കാവനാട് വള്ളിക്കീഴ് സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
163 കൊല്ലം കാവനാട് വള്ളിക്കീഴ് സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
164 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
165 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
166 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
167 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
168 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
169 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
170 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
171 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
172 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
173 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ പുന്തലത്താഴം നഗർ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
174 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
175 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
176 കൊല്ലം കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
177 കൊല്ലം കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
178 കൊല്ലം കൂട്ടിക്കട ശാരദ നഗർ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
179 കൊല്ലം കൈയ്യാലക്കൽ പി.റ്റി. നഗർ സ്വദേശിനി 64 സമ്പർക്കം
180 കൊല്ലം കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ നിവാസി (കണ്ണൂർ സ്വദേശിനി) 32 സമ്പർക്കം
181 കൊല്ലം ചാത്തിനാംകുളം ഭാരത് നഗർ സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
182 കൊല്ലം ചിന്നക്കട നിവാസി (തമിഴ്നാട് സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
183 കൊല്ലം ചിന്നക്കട ശാന്തി നഗർ സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
184 കൊല്ലം ചിന്നക്കട ശാന്തി നഗർ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
185 കൊല്ലം ജോനകപ്പുറം JRA നഗർ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
186 കൊല്ലം ജോനകപ്പുറം ബീച്ച് റോഡ് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
187 കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി കാവൽ നഗർ സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
188 കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
189 കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
190 കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
191 കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി സ്വദേശി 66 സമ്പർക്കം
192 കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
193 കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
194 കൊല്ലം തട്ടാമല 12 മുറി നഗർ സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
195 കൊല്ലം തട്ടാമല 12 മുറി നഗർ സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
196 കൊല്ലം തട്ടാമല 12 മുറി നഗർ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
197 കൊല്ലം തട്ടാമല പഴയാറ്റിൻകുഴി സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
198 കൊല്ലം തട്ടാമല പാലത്തറ നഗർ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
199 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം MKRA നഗർ സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
200 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശി 72 സമ്പർക്കം
201 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
202 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
203 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
204 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
205 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരംസ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
206 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരംസ്വദേശിനി 84 സമ്പർക്കം
207 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരംസ്വദേശിനി 64 സമ്പർക്കം
208 കൊല്ലം തില്ലേരി സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
209 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
210 കൊല്ലം തെക്കേവിള സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
211 കൊല്ലം തേവള്ളി TRA നഗർ സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
212 കൊല്ലം തേവള്ളി ജയൻ നഗർ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
213 കൊല്ലം തേവള്ളി ജയൻ നഗർ സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
214 കൊല്ലം തേവള്ളി ജയൻ നഗർ സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
215 കൊല്ലം തേവള്ളി ജയൻ നഗർ സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
216 കൊല്ലം തേവള്ളി ജയൻ നഗർ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
217 കൊല്ലം തേവള്ളി സ്വദേശിനി 64 സമ്പർക്കം
218 കൊല്ലം തേവള്ളി സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
219 കൊല്ലം തേവള്ളി സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
220 കൊല്ലം തേവള്ളി സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
221 കൊല്ലം തേവള്ളി സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
222 കൊല്ലം പട്ടത്താനം നഗർ സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
223 കൊല്ലം പട്ടത്താനം നളന്ദ നഗർ സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
224 കൊല്ലം പട്ടത്താനം നളന്ദ നഗർ സ്വദേശിനി 69 സമ്പർക്കം
225 കൊല്ലം പട്ടത്താനം വികാസ് നഗർ സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
226 കൊല്ലം പട്ടത്താനം സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
227 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം ജോനകപ്പുറം സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
228 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം ഡോൺബോസ്കോ നഗർ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
229 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം ഡോൺബോസ്കോ നഗർ സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
230 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം ഡോൺബോസ്കോ നഗർ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
231 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം ഡോൺബോസ്കോ നഗർ സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
232 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം ഡോൺബോസ്കോ നഗർ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
233 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം പോർട്ട് ഡിവിഷൻ അർച്ചന നഗർ സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
234 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം പോർട്ട് ഡിവിഷൻ അർച്ചന നഗർ സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
235 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം പോർട്ട് ഡിവിഷൻ അർച്ചന നഗർ സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
236 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം പോർട്ട് ഡിവിഷൻ അർച്ചന നഗർ സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
237 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം പോർട്ട് ഡിവിഷൻ സ്നേഹതീരം നഗർ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
238 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം പോർട്ട് ഡിവിഷൻ സ്നേഹതീരം നഗർ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
239 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം പോർട്ട് ഡിവിഷൻ സ്നേഹതീരം നഗർ സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
240 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം സംഗമം നഗർ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
241 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം സെഞ്ച്വറി നഗർ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
242 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
243 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
244 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് മദീന നഗർ സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
245 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശി 77 സമ്പർക്കം
246 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
247 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം മംഗലത്ത് നഗർ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
248 കൊല്ലം പുള്ളിക്കട സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
249 കൊല്ലം പോർട്ട് ഷാലോം നഗർ സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
250 കൊല്ലം പോർട്ട് ഷാലോം നഗർ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
251 കൊല്ലം പോർട്ട് ഷാലോം നഗർ സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
252 കൊല്ലം പോളയത്തോട് നാഷണൽ നഗർ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
253 കൊല്ലം പോളയത്തോട് നാഷണൽ നഗർ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
254 കൊല്ലം പോളയത്തോട് സി.എസ് നഗർ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
255 കൊല്ലം പോളയത്തോട് സി.എസ് നഗർ സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
256 കൊല്ലം മങ്ങാട് തേജസ് നഗർ സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
257 കൊല്ലം മങ്ങാട് ഫ്രണ്ട്സ് നഗർ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
258 കൊല്ലം മങ്ങാട് സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
259 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
260 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
261 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
262 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
263 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
264 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
265 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
266 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശിനി 7 സമ്പർക്കം
267 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
268 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ ബീച്ച് നഗർ സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
269 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ വെസ്റ്റ് സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
270 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ വെസ്റ്റ് സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
271 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ വെസ്റ്റ് സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
272 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
273 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
274 കൊല്ലം മൂതാക്കര സ്നേഹ നഗർ സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
275 കൊല്ലം മൂതാക്കര സ്ലം കോളനി സ്വദേശി 80 സമ്പർക്കം
276 കൊല്ലം മൂതാക്കര സ്ലം കോളനി സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
277 കൊല്ലം മൂതാക്കര സ്ലം കോളനി സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
278 കൊല്ലം മൂതാക്കര സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
279 കൊല്ലം മൂതാക്കര സ്വദേശി 72 സമ്പർക്കം
280 കൊല്ലം മൂതാക്കര സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
281 കൊല്ലം മേവറം സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
282 കൊല്ലം രണ്ടാംകുറ്റി പ്രതീക്ഷ നഗർ സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
283 കൊല്ലം രാമൻകുളങ്ങര സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
284 കൊല്ലം രാമൻകുളങ്ങര സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
285 കൊല്ലം രാമൻകുളങ്ങര സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
286 കൊല്ലം രാമൻകുളങ്ങര സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
287 കൊല്ലം രാമൻകുളങ്ങര സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
288 കൊല്ലം വടക്കേവിള അക്കരവിള നഗർ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
289 കൊല്ലം വടക്കേവിള അറഫാ നഗർ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
290 കൊല്ലം വടക്കേവിള ആദിത്യ നഗർ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
291 കൊല്ലം വടക്കേവിള മലയാളം നഗർ സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
292 കൊല്ലം വടക്കേവിള സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
293 കൊല്ലം വടക്കേവിള സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
294 കൊല്ലം വാടി കടപ്പുറം പുറംപോക്ക് സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
295 കൊല്ലം വാടി ന്യൂ കോളനി സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
296 കൊല്ലം വാടി ന്യൂ കോളനി സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
297 കൊല്ലം വാടി സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
298 കൊല്ലം വാടി സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
299 കൊല്ലം വാടി സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
300 കൊല്ലം വാടി സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
301 കൊല്ലം വാടി സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
302 കൊല്ലം വാടി സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
303 കൊല്ലം വാടി സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
304 കൊല്ലം വാടി സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
305 കൊല്ലം വാടി സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
306 കൊല്ലം വാടി സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
307 കൊല്ലം വാടി സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
308 കൊല്ലം വാടി സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
309 കൊല്ലം വാളത്തുംഗൽ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
310 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര കുറുമുളത്തോപ്പ് സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
311 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
312 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
313 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
314 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
315 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
316 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
317 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
318 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
319 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
320 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
321 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
322 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
323 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
324 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
325 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
326 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
327 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
328 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
329 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
330 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
331 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
332 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
333 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 61 സമ്പർക്കം
334 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
335 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
336 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
337 കൊല്ലം സുനാമി കോളനി സ്വദേശി 72 സമ്പർക്കം
338 കൊല്ലം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
339 ചടയമംഗലം സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
340 ചവറ കരുത്തുറ സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
341 ചവറ കൃഷ്ണൻനട സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
342 ചവറ കൊട്ടുകാട് സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
343 ചവറ കോവിൽത്തോട്ടം സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
344 ചവറ തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
345 ചവറ തോട്ടിന് വടക്ക് സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
346 ചവറ പട്ടത്താനം സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
347 ചവറ പാലക്കടവ് സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
348 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
349 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
350 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
351 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
352 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
353 ചവറ മടപ്പള്ളി സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
354 ചവറ മുകുന്ദപുരം സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
355 ചവറ മുകുന്ദപുരം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
356 ചവറ മുകുന്ദപുരം സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
357 ചവറ മുകുന്ദപുരം സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
358 ചവറ മുകുന്ദപുരം സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
359 ചവറ മുകുന്ദപുരം സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
360 ചവറ മുകുന്ദപുരം സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
361 ചവറ മുകുന്ദപുരം സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
362 ചവറ മുകുന്ദപുരം സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
363 ചവറ മുകുന്ദപുരം സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
364 ചവറ മുകുന്ദപുരം സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
365 ചവറ മേനാമ്പള്ളി സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
366 ചവറ മേനാമ്പള്ളി സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
367 ചവറ മേനാമ്പള്ളി സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
368 ചവറ മേനാമ്പള്ളി സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം
369 ചവറ മേനാമ്പള്ളി സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
370 ചവറ മേനാമ്പള്ളി സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
371 ചവറ മേനാമ്പള്ളി സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
372 ചവറ മേനാമ്പള്ളി സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
373 ചവറ സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
374 ചവറ സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
375 ചാത്തന്നൂർ കാരംകോട് സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
376 ചാത്തന്നൂർ ചന്തമുക്ക് സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
377 ചാത്തന്നൂർ താഴം സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
378 ചാത്തന്നൂർ താഴം സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
379 ചിതറ മടത്തറ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
380 ചിറക്കര ചന്തമുക്ക് സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
381 ചിറക്കര ചന്തമുക്ക് സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
382 ചിറക്കര സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
383 തലവൂർ ആവണീശ്വരം സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
384 തലവൂർ ആവണീശ്വരം സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
385 തലവൂർ ആവണീശ്വരം സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
386 തലവൂർ പാണ്ടിത്തിട്ട സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
387 തലവൂർ പിടവൂർ സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
388 തഴവ SRP മാർക്കറ്റ് ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 90 സമ്പർക്കം
389 തഴവ ആൽത്തറമൂട് സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
390 തഴവ ചിറ്റുമുല സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
391 തഴവ ചിറ്റുമുല സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
392 തഴവ ചിറ്റുമുല സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
393 തഴവ ചിറ്റുമുല സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
394 തഴവ ചിറ്റുമുല സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
395 തൃക്കരുവ അഷ്ടമുടി സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
396 തൃക്കോവിൽവട്ടം തട്ടാർകോണം സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
397 തൃക്കോവിൽവട്ടം തട്ടാർകോണം സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
398 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
399 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
400 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
401 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
402 തൃക്കോവിൽവട്ടം കണ്ണനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
403 തൃക്കോവിൽവട്ടം കിഴവൂർ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
404 തൃക്കോവിൽവട്ടം കിഴവൂർ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
405 തൃക്കോവിൽവട്ടം കിഴവൂർ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
406 തൃക്കോവിൽവട്ടം കിഴവൂർ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
407 തൃക്കോവിൽവട്ടം കിഴവൂർ സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
408 തൃക്കോവിൽവട്ടം കുതിരമുക്ക് സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
409 തൃക്കോവിൽവട്ടം കുതിരമുക്ക് സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
410 തൃക്കോവിൽവട്ടം കുരീപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 82 സമ്പർക്കം
411 തൃക്കോവിൽവട്ടം തട്ടാർക്കോണം സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
412 തൃക്കോവിൽവട്ടം തട്ടാർക്കോണം സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
413 തൃക്കോവിൽവട്ടം തഴുത്തല കിഴവൂർ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
414 തൃക്കോവിൽവട്ടം തഴുത്തല കിഴവൂർ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
415 തൃക്കോവിൽവട്ടം തഴുത്തല സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
416 തൃക്കോവിൽവട്ടം നിവാസി (ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി) 24 സമ്പർക്കം
417 തൃക്കോവിൽവട്ടം പാങ്കോണം സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
418 തൃക്കോവിൽവട്ടം പാങ്കോണം സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
419 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
420 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
421 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
422 തെന്മല ഇടമൺ സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
423 തെന്മല കുറവൻതാവളം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
424 തെന്മല കുറവൻതാവളം സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
425 തെന്മല കുറവൻതാവളം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
426 തെന്മല കുറവൻതാവളം സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
427 തെന്മല കുറവൻതാവളം സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
428 തെന്മല കുറവൻതാവളം സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
429 തെന്മല കുറവൻതാവളം സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
430 തെന്മല കുറവൻതാവളം സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
431 തെന്മല കുറവൻതാവളം സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
432 തെന്മല കുറവൻതാവളം സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
433 തെന്മല കുറവൻതാവളം സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
434 തെന്മല കുറവൻതാവളം സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
435 തെന്മല കുറവൻതാവളം സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
436 തെന്മല കുറവൻതാവളം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
437 തെന്മല കുറവൻതാവളം സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
438 തേവലക്കര സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
439 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
440 നിലമേൽ പുതുശ്ശേരി സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
441 നിലമേൽ പുതുശ്ശേരി സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
442 നിലമേൽ പുതുശ്ശേരി സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
443 നിലമേൽ പുതുശ്ശേരി സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
444 നിലമേൽ പുതുശ്ശേരി സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
445 നീണ്ടകര ജോയിന്റ് ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
446 നീണ്ടകര ജോയിന്റ് ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
447 നീണ്ടകര പരിമണം സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
448 നീണ്ടകര പരിമണം സ്വദേശിനി 66 സമ്പർക്കം
449 നീണ്ടകര പരിമണം സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
450 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
451 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
452 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
453 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
454 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
455 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
456 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
457 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
458 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
459 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
460 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 64 സമ്പർക്കം
461 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
462 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
463 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
464 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
465 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
466 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
467 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
468 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
469 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
470 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 7 സമ്പർക്കം
471 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
472 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
473 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
474 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
475 നീണ്ടകര സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
476 നീണ്ടകര സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
477 നീണ്ടകര സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
478 നീണ്ടകര സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
479 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
480 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 78 സമ്പർക്കം
481 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
482 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
483 നെടുമ്പന പഴങ്ങാലം സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
484 നെടുമ്പന പഴങ്ങാലം സ്വദേശിനി 80 സമ്പർക്കം
485 നെടുമ്പന വേപ്പിൻമുക്ക് മുരുകൻക്ഷേത്രം സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
486 നെടുമ്പന സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
487 നെടുവത്തൂർ നീലേശ്വരം സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
488 നെടുവത്തൂർ ആനകൊട്ടൂർ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
489 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
490 പട്ടാഴി ചെളിക്കുഴി സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
491 പട്ടാഴി വടക്കേകര ലങ്ക സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
492 പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
493 പത്തനാപുരം ഇടത്തറ സ്വദേശിനി 69 സമ്പർക്കം
494 പത്തനാപുരം കമുകുംചേരി സ്വദേശി 78 സമ്പർക്കം
495 പത്തനാപുരം കുണ്ടയം സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
496 പത്തനാപുരം കുണ്ടയം സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
497 പത്തനാപുരം സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
498 പനയം AKG ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
499 പനയം അമ്പഴവയൽ സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
500 പനയം കണ്ടച്ചിറ സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
501 പന്മന ഇടപ്പള്ളികോട്ട സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
502 പന്മന ഇടപ്പള്ളികോട്ട സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
503 പന്മന കൊല്ലക സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
504 പന്മന കൊല്ലക സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
505 പന്മന കൊല്ലക സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
506 പന്മന കൊല്ലക സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
507 പന്മന മേക്കാട് സ്വദേശി 69 സമ്പർക്കം
508 പന്മന മേക്കാട് സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
509 പന്മന മേക്കാട് സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
510 പന്മന മേക്കാട് സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
511 പന്മന മേക്കാട് സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
512 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
513 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
514 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
515 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
516 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
517 പന്മന സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
518 പന്മന സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
519 പന്മന സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
520 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ കല്ലുംകുന്ന് സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
521 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
522 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
523 പരവൂർ കൂനയിൽ സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
524 പരവൂർ കൂനയിൽ സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
525 പരവൂർ കൂനയിൽ സ്വദേശി 8 സമ്പർക്കം
526 പരവൂർ കൂനയിൽ സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
527 പരവൂർ കൊച്ചാലുംമൂട് സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
528 പരവൂർ കൊച്ചാലുംമൂട് സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
529 പരവൂർ കോങ്ങൽ സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
530 പരവൂർ കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
531 പരവൂർ തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
532 പരവൂർ തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
533 പവിത്രേശ്വരം കൈതക്കോട് സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം
534 പവിത്രേശ്വരം കൈതക്കോട് സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
535 പാലക്കാട് നിവാസി (നെടുവത്തൂർ സ്വദേശി) 27 സമ്പർക്കം
536 പിറവന്തൂർ അലിമുക്ക് സ്വദേശി 75 സമ്പർക്കം
537 പിറവന്തൂർ എലികാട്ടൂർ സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
538 പിറവന്തൂർ എലികാട്ടൂർ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
539 പിറവന്തൂർ ചെമ്പനരുവി സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
540 പുതക്കുളം സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
541 പുനലൂർ 12 ഏക്കർ സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
542 പുനലൂർ 12 ഏക്കർ സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
543 പൂതക്കുളം മുക്കട സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
544 പൂതക്കുളം വാഴത്തോടിമുക്ക് സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
545 പൂയപ്പള്ളി മരുതമൺപ്പള്ളി സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
546 പൂയപ്പള്ളി മരുതമൺപ്പള്ളി സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
547 പൂയപ്പള്ളി മരുതമൺപ്പള്ളി സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
548 പൂയപ്പള്ളി മരുതമൺപ്പള്ളി സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
549 പൂയപ്പള്ളി മരുതമൺപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം
550 പൂയപ്പള്ളി മരുതമൺപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 78 സമ്പർക്കം
551 പൂയപ്പള്ളി മരുതമൺപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം
552 പൂയപ്പള്ളി മരുതമൺപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
553 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
554 പെരിനാട് കേരളപുരം സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
555 പെരിനാട് പാമ്പള്ളി സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
556 പേരയം കുമ്പളം സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
557 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശി 8 സമ്പർക്കം
558 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
559 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
560 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
561 പേരയം സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
562 മൺട്രോതുരുത്ത് കിടപ്രം സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
563 മയ്യനാട് കൂട്ടിക്കട സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
564 മയ്യനാട് കൊട്ടിയം സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
565 മയ്യനാട് ശരത് നഗർ സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
566 മയ്യനാട് ശരത് നഗർ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
567 മയ്യനാട് ശാസ്താപള്ളി സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
568 മയ്യനാട് സുനാമി ഫ്ലാറ്റ് സ്വദേശി 87 സമ്പർക്കം
569 മയ്യനാട് സുനാമി ഫ്ലാറ്റ് സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
570 മയ്യനാട് ഉമയനല്ലൂർ സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
571 മയ്യനാട് ഉമയനല്ലൂർ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
572 മയ്യനാട് ഉമയനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
573 മയ്യനാട് ജന്മംകുളം സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
574 മയ്യനാട് താന്നി സുനാമി ഫ്ലാറ്റ് സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
575 മയ്യനാട് താന്നി സുനാമി ഫ്ലാറ്റ് സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
576 മയ്യനാട് താന്നി സുനാമി ഫ്ലാറ്റ് സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
577 മയ്യനാട് താന്നി സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
578 മയ്യനാട് ധവളക്കുഴി സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
579 മയ്യനാട് ധവളക്കുഴി സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
580 മയ്യനാട് ധവളക്കുഴി സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
581 മയ്യനാട് പുല്ലിച്ചിറ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
582 മയ്യനാട് സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
583 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
584 മേലില മേലില വെസ്റ്റ് സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
585 മേലില വില്ലൂർ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
586 മൈനാഗപ്പളളി കടപ്പ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
587 മൈനാഗപ്പള്ളി അരിനല്ലൂർ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
588 മൈലം 1-ാം വാർഡ് സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
589 വിളക്കുടി ഇളമ്പൽ സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
590 വിളക്കുടി ഇളമ്പൽ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
591 വിളക്കുടി ഇളമ്പൽ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
592 വിളക്കുടി ഇളമ്പൽ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
593 വിളക്കുടി കാര്യറ സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
594 വിളക്കുടി കാര്യറ സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
595 വിളക്കുടി കുന്നിക്കോട് സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
596 വിളക്കുടി കോട്ടവട്ടം സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
597 വിളക്കുടി സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
598 വെട്ടിക്കവല പാറ്റൂർ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
599 വെട്ടിക്കവല സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
600 വെളിനല്ലൂർ ചെങ്കൂർ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
601 വെളിനല്ലൂർ ചെങ്കൂർ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
602 വെളിനല്ലൂർ തെറ്റിക്കാട് സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
603 വെളിനല്ലൂർ മീയന സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
604 വെളിനല്ലൂർ മീയന സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
605 വെളിനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
606 വെളിയം ചൂരക്കോട് സ്വദേശിനി 66 സമ്പർക്കം
607 വെളിയം പരുത്തിയറ സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
608 വെളിയം മുട്ടറ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
609 വെളിയം സൊസൈറ്റിമുക്ക് സ്വദേശിനി 74 സമ്പർക്കം
610 ശാസ്തംകോട്ട പള്ളിശ്ശേരിക്കൽ സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
611 ശാസ്തംകോട്ട പള്ളിശ്ശേരിക്കൽ സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
612 ശാസ്തംകോട്ട പള്ളിശ്ശേരിക്കൽ സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
613 ശാസ്തംകോട്ട പള്ളിശ്ശേരിക്കൽ സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
614 ശാസ്തംകോട്ട പള്ളിശ്ശേരിക്കൽ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
615 ശാസ്താംകോട്ട ഭരണിക്കാവ് സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
616 ശാസ്താംകോട്ട മനക്കര സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
617 ശാസ്താംകോട്ട മനക്കര സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
618 ശാസ്താംകോട്ട മനക്കര സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
619 ശാസ്താംകോട്ട മുതുപിലാക്കാട് സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
620 ശാസ്താംകോട്ട രാജഗിരി സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
621 ശാസ്താംകോട്ട രാജഗിരി സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
622 ശൂരനാട് സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
623 ശൂരനാട് പ്രതിഭ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
624 ശൂരനാട് സൗത്ത് ആയിക്കുന്നം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
625 ശൂരനാട് സൗത്ത് ഇഞ്ചക്കൽ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാതെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ
626 കല്ലുവാതുക്കൽ മേവനക്കോണം സ്വദേശിനി 26 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
627 കൊല്ലം കോട്ടമുക്ക് കഴ്സൺ നഗർ സ്വദേശിനി 29 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
628 കൊല്ലം വാടി സ്വദേശിനി 32 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
629 കൊല്ലം വെണ്ടർമുക്ക് സ്വദേശി 36 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
630 തഴവ സ്വദേശി 26 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
631 തൃക്കോവിൽവട്ടം തേജസ് നഗർ സ്വദേശിനി 29 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
632 പത്തനാപുരം പാതിരിക്കൽ സ്വദേശി 79 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
633 പട്ടാഴി 11-ാം വാർഡ് സ്വദേശിനി 54 അടുർ ഗവ. ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക

സമന്വയം ന്യൂസിന്റെ വാട്ട്സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക :

https://chat.whatsapp.com/GaBTxhfUy3K2JjGtewQjum

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here