കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (30.09.20) കോവിഡ് 812; സമ്പർക്കം 805

221
കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (30.09.20) കോവിഡ് 812; സമ്പർക്കം 805
കോവിഡ് കൈവിടുന്നു

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 812 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിദേശത്ത് നിന്നുമെത്തിയ 2 പേർക്കും, ഇതരസംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുമെത്തിയ ഒരാൾക്കും, സമ്പർക്കം മൂലം 805 പേർക്കും, 4 ആരോഗ്യപ്രവത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 295 പേർ രോഗമുക്തി നേടി.
വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയവർ
1 കൊല്ലം അഞ്ചാലുംമൂട് മുരുന്തൽ സ്വദേശി 30 വിദേശം
2 കുണ്ടറ മുളവന സ്വദേശി 26 വിദേശം
ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുമെത്തിയ ആൾ
3 ഇളമാട് താമരശ്ശേരി സ്വദേശിനി 27 ഇതരസംസ്ഥാനം
സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ
4 അഞ്ചൽ തഴമേൽ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
5 അഞ്ചൽ ആർച്ചൽ സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
6 അഞ്ചൽ ഏറം സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
7 അഞ്ചൽ ഏറം സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
8 അഞ്ചൽ ഏറം സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം
9 അഞ്ചൽ ഏറം സ്വദേശിനി 83 സമ്പർക്കം
10 അഞ്ചൽ കുരുവിക്കോണം സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
11 അഞ്ചൽ തടിക്കാട് സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
12 അഞ്ചൽ തടിക്കാട് സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
13 അഞ്ചൽ തഴമേൽ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
14 അഞ്ചൽ തഴമേൽ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
15 അഞ്ചൽ തഴമേൽ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
16 അഞ്ചൽ നിവാസി (കോട്ടയം സ്വദേശി) 27 സമ്പർക്കം
17 അഞ്ചൽ പനയംചേരി സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
18 അഞ്ചൽ പനയംചേരി സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
19 അഞ്ചൽ പനയംചേരി സ്വദേശി 80 സമ്പർക്കം
20 അഞ്ചൽ പനയംചേരി സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
21 അഞ്ചൽ പനയംചേരി സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
22 അഞ്ചൽ പനയംചേരി സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
23 അഞ്ചൽ പനയംചേരി സ്വദേശിനി 72 സമ്പർക്കം
24 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
25 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
26 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടുംപുറം സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
27 ആദിച്ചനല്ലൂർ തഴുത്തല സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
28 ആദിച്ചനല്ലൂർ തഴുത്തല സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
29 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
30 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
31 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
32 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
33 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 85 സമ്പർക്കം
34 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
35 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
36 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 64 സമ്പർക്കം
37 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
38 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
39 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
40 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
41 ആദിച്ചനല്ലൂർ വടക്കേ മൈലക്കാട് സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
42 ആദിച്ചനല്ലൂർ വടക്കേ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
43 ആലപ്പാട് സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
44 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
45 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
46 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
47 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
48 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
49 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
50 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
51 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
52 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
53 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
54 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
55 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
56 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
57 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 73 സമ്പർക്കം
58 ആലപ്പാട് കാക്കതുരുത്ത് സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
59 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
60 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
61 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശി 73 സമ്പർക്കം
62 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
63 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
64 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
65 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശിനി 61 സമ്പർക്കം
66 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
67 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
68 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
69 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
70 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
71 ആലപ്പാട് ചെറിയഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
72 ആലപ്പാട് ചെറിയഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
73 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
74 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
75 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
76 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 7 സമ്പർക്കം
77 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
78 ആലപ്പാട് പറയക്കടവ് സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
79 ആലപ്പാട് സ്രായിക്കാട് സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
80 ആലപ്പാട് സ്രായിക്കാട് സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
81 ആലപ്പാട് സ്രായിക്കാട് സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
82 ആലപ്പാട് സ്രായിക്കാട് സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
83 ആലപ്പുഴ സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
84 ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
85 ഇടമുളയ്ക്കൽ വാളകം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
86 ഇടമുളയ്ക്കൽ തോപ്പിൽഭാഗം സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
87 ഇടമുളയ്ക്കൽ നെടുങ്കോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
88 ഇടമുളയ്ക്കൽ പെരുമണ്ണൂർ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
89 ഇടമുളയ്ക്കൽ പെരുമണ്ണൂർ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
90 ഇടമുളയ്ക്കൽ പൊടിയാട്ടുവിള സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
91 ഇടമുളയ്ക്കൽ പൊടിയാട്ടുവിള സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
92 ഇടമുളയ്ക്കൽ പൊടിയാട്ടുവിള സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
93 ഇട്ടിവ എഴിയം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
94 ഇട്ടിവ സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
95 ഇളമാട് സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
96 ഇളമാട് അമ്പലമുക്ക് സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
97 ഇളമാട് അമ്പലമുക്ക് സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
98 ഇളമാട് കുളഞ്ഞിയിൽ സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
99 ഇളമാട് കുളഞ്ഞിയിൽ സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
100 ഇളമാട് നെട്ടയം സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
101 ഇളമാട് നെട്ടയം സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
102 ഇളമാട് നെട്ടയം സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
103 ഇളമാട് നെട്ടയം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
104 ഇളമാട് പറങ്കോട് സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
105 ഇളമാട് പുതൂർ സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
106 ഇളമാട് മണിമുക്ക് സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
107 ഇളമ്പള്ളൂർ ചെറിയേല സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
108 ഇളമ്പള്ളൂർ ചെറിയേല സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
109 ഇളമ്പള്ളൂർ പെരുമ്പുഴ സ്വദേശി 76 സമ്പർക്കം
110 ഇളമ്പള്ളൂർ പെരുമ്പുഴ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
111 ഇളമ്പള്ളൂർ പെരുമ്പുഴ സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
112 ഇളമ്പള്ളൂർ പെരുമ്പുഴ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
113 ഇളമ്പള്ളൂർ പെരുമ്പുഴ സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
114 ഇളമ്പള്ളൂർ പെരുമ്പുഴ സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
115 ഇളമ്പള്ളൂർ മുണ്ടയ്ക്കൽ താഴെ സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
116 ഇളമ്പള്ളൂർ വായനശാല ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
117 ഈസ്റ്റ് കല്ലട കൊടുവിള സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
118 ഉമ്മന്നൂർ ഇറുകുന്നം സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
119 ഉമ്മന്നൂർ അമ്പലക്കര സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
120 ഉമ്മന്നൂർ പ്ലാപ്പള്ളി രാംകോട് സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
121 ഉമ്മന്നൂർ വിളങ്ങര കിണറ്റിൻമൂട് സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
122 ഉമ്മന്നൂർ വിളങ്ങര കിണറ്റിൻമൂട് സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
123 എഴുകോൺ ചീരങ്കാവ് സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
124 എഴുകോൺ ഇടയ്ക്കോട് സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
125 എഴുകോൺ കൊച്ചാഞ്ഞിലിമൂട് സ്വദേശി 75 സമ്പർക്കം
126 എഴുകോൺ കൊച്ചാഞ്ഞിലിമൂട് സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
127 എഴുകോൺ കൊച്ചാഞ്ഞിലിമൂട് സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
128 എഴുകോൺ കൊച്ചാഞ്ഞിലിമൂട് സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
129 എഴുകോൺ കൊച്ചാഞ്ഞിലിമൂട് സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
130 എഴുകോൺ കൊച്ചാഞ്ഞിലിമൂട് സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
131 എഴുകോൺ കൊച്ചാഞ്ഞിലിമൂട് സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
132 എഴുകോൺ കൊച്ചാഞ്ഞിലിമൂട് സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
133 എഴുകോൺ കൊച്ചാഞ്ഞിലിമൂട് സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
134 എഴുകോൺ പോച്ചക്കോണം സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
135 ഏരൂർ തുമ്പോട് സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
136 ഏരൂർ തുമ്പോട് സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
137 ഓച്ചിറ മടത്തികാരയ്മ സ്വദേശി 74 സമ്പർക്കം
138 ഓച്ചിറ മടത്തികാരയ്മ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
139 ഓച്ചിറ മടത്തികാരയ്മ സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
140 ഓച്ചിറ മടത്തികാരയ്മ സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
141 ഓച്ചിറ മടത്തികാരയ്മ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
142 കടയ്ക്കൽ സീഡ്ഫാം സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
143 കടയ്ക്കൽ പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
144 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
145 കരവാളൂർ നരിക്കൽ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
146 കരവാളൂർ മാത്ര സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
147 കരവാളൂർ മാത്ര സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
148 കരവാളൂർ മാത്ര സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
149 കരവാളൂർ മാത്ര സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
150 കരവാളൂർ മാത്ര സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
151 കരീപ്ര മുളവ്കോണം സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
152 കരീപ്ര സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
153 കരുനാഗപ്പളളി മുഴങ്ങോടി സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
154 കരുനാഗപ്പള്ളി ആദിനാട് നോർത്ത് സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
155 കരുനാഗപ്പള്ളി കോക്കാട്ട് ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
156 കരുനാഗപ്പള്ളി പണിക്കരുകടവ് സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
157 കരുനാഗപ്പള്ളി പുതിയക്കാവ് സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
158 കരുനാഗപ്പള്ളി മരു. നോർത്ത് സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
159 കരുനാഗപ്പള്ളി മരു. നോർത്ത് സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
160 കരുനാഗപ്പള്ളി മരു. നോർത്ത് സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
161 കരുനാഗപ്പള്ളി മരു. നോർത്ത് സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
162 കരുനാഗപ്പള്ളി മരു. സൗത്ത് സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
163 കരുനാഗപ്പള്ളി മരു. സൗത്ത് സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
164 കരുനാഗപ്പള്ളി മരുതൂർകുളങ്ങര സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
165 കരുനാഗപ്പള്ളി മരുതൂർകുളങ്ങര സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
166 കരുനാഗപ്പള്ളി മുഴങ്ങോടി സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
167 കരുനാഗപ്പള്ളി ലാലാജി ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
168 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
169 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
170 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
171 കല്ലുവാതുക്കൽ അടുതല സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
172 കല്ലുവാതുക്കൽ ഇളംകുളം സ്വദേശി 0 സമ്പർക്കം
173 കല്ലുവാതുക്കൽ ഇളംകുളം സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
174 കല്ലുവാതുക്കൽ ഇളംകുളം സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
175 കല്ലുവാതുക്കൽ എഴിപ്പുറം സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
176 കല്ലുവാതുക്കൽ തെറ്റിക്കുഴി സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
177 കല്ലുവാതുക്കൽ പാരിപ്പള്ളി കടമ്പാട്ടുകോണം സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
178 കല്ലുവാതുക്കൽ പാരിപ്പള്ളി കോട്ടയ്ക്കേറം സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
179 കല്ലുവാതുക്കൽ പാരിപ്പള്ളി ജവഹർ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 72 സമ്പർക്കം
180 കല്ലുവാതുക്കൽ പാരിപ്പള്ളി സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
181 കല്ലുവാതുക്കൽ പാറയിൽ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
182 കല്ലുവാതുക്കൽ വേളമാന്നൂർ സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
183 കല്ലുവാതുക്കൽ വേളമാന്നൂർ സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
184 കല്ലുവാതുക്കൽ വേളമാന്നൂർ സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
185 കല്ലുവാതുക്കൽ വേളമാന്നൂർ സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
186 കല്ലുവാതുക്കൽ വേളമാന്നൂർ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
187 കല്ലുവാതുക്കൽ ശ്രീരാമപുരം സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
188 കാല്ലുവാതുക്കൽ പാരിപ്പള്ളി കിഴക്കനേല സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
189 കുണ്ടറ കാഞ്ഞിരകോട് സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
190 കുണ്ടറ കാഞ്ഞിരകോട് സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
191 കുണ്ടറ കാഞ്ഞിരകോട് സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
192 കുണ്ടറ പനയംകോട് സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
193 കുണ്ടറ പള്ളിമുക്ക് പുലിപ്ര സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
194 കുണ്ടറ പള്ളിമുക്ക് പുലിപ്ര സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
195 കുണ്ടറ മുക്കൂട് സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
196 കുണ്ടറ മുക്കൂട് സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
197 കുന്നത്തൂർ ഐവർകാല സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
198 കുന്നത്തൂർ ഐവർകാല സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
199 കുന്നത്തൂർ ഐവർകാല സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
200 കുന്നത്തൂർ ഐവർകാല സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
201 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
202 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് നോർത്ത് സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
203 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് നോർത്ത് സ്വദേശി 77 സമ്പർക്കം
204 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് നോർത്ത് സ്വദേശിനി 64 സമ്പർക്കം
205 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
206 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
207 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
208 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
209 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
210 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
211 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
212 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
213 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
214 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
215 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
216 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
217 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
218 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
219 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
220 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
221 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
222 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
223 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
224 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
225 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
226 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
227 കുളക്കട ഏറത്ത്കുളക്കട സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
228 കുളക്കട കലയപുരം സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
229 കുളക്കട കലയപുരം സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
230 കുളക്കട പെരുംകുളം സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
231 കുളക്കട പെരുങ്കുളം സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
232 കുളക്കട പെരുങ്കുളം സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
233 കുളക്കട പെരുങ്കുളം സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
234 കുളക്കട പെരുങ്കുളം സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
235 കുളക്കട പൊങ്ങപാറ സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
236 കുളക്കട പൊങ്ങപാറ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
237 കുളക്കട മാവടി സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
238 കുളത്തുപ്പുഴ ചോഴിയക്കോട് സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
239 കുളത്തുപ്പുഴ ഭാരതീപുരം സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
240 കൊട്ടാരക്കര ചന്തമുക്ക് വിദ്യാ നഗർ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
241 കൊട്ടാരക്കര ചന്തമുക്ക് വിദ്യാ നഗർ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
242 കൊട്ടാരക്കര നീലേശ്വരം സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
243 കൊട്ടാരക്കര പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
244 കൊട്ടാരക്കര പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
245 കൊട്ടാരക്കര പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
246 കൊറ്റങ്കര കരിക്കോട് സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
247 കൊറ്റങ്കര കേരളപുരം പുത്തൻകുളങ്ങര സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
248 കൊറ്റങ്കര ചന്ദനത്തോപ്പ് സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
249 കൊറ്റങ്കര തട്ടാർകോണം സ്വദേശി 84 സമ്പർക്കം
250 കൊറ്റങ്കര തട്ടാർകോണം സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
251 കൊറ്റങ്കര പേരൂർ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
252 കൊറ്റങ്കര മാമൂട് സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
253 കൊല്ലം അയത്തിൽ നളന്ദ നഗർ സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
254 കൊല്ലം അഞ്ചാലുംമൂട് നളന്ദ നഗർ സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
255 കൊല്ലം അഞ്ചാലുംമൂട് സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
256 കൊല്ലം അഞ്ചുകല്ലുംമൂട് സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
257 കൊല്ലം അഞ്ചുകല്ലുംമൂട് സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
258 കൊല്ലം അഞ്ചുകല്ലുംമൂട് സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
259 കൊല്ലം അഞ്ചുകല്ലുംമൂട് സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
260 കൊല്ലം അമ്മച്ചിവീട് സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
261 കൊല്ലം അമ്മച്ചിവീട് സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
262 കൊല്ലം അയത്തിൽ ഉല്ലാസ് നഗർ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
263 കൊല്ലം അയത്തിൽ ഗുരുദേവ നഗർ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
264 കൊല്ലം അയത്തിൽ നളന്ദ നഗർ സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
265 കൊല്ലം അയത്തിൽ നളന്ദ നഗർ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
266 കൊല്ലം അയത്തിൽ സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
267 കൊല്ലം അയത്തിൽ സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
268 കൊല്ലം അയത്തിൽ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
269 കൊല്ലം ആശ്രാമം റസിഡൻസി നഗർ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
270 കൊല്ലം ആശ്രാമം സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
271 കൊല്ലം ആശ്രാമം സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
272 കൊല്ലം ആശ്രാമം സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
273 കൊല്ലം ആശ്രാമം സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
274 കൊല്ലം ആശ്രാമം സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
275 കൊല്ലം ഇരവിപുരം കാക്കത്തോപ്പ് സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
276 കൊല്ലം ഇരവിപുരം കാക്കത്തോപ്പ് സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
277 കൊല്ലം ഇരവിപുരം ചകിരിക്കട സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
278 കൊല്ലം ഇരവിപുരം തോപ്പ് സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
279 കൊല്ലം ഇരവിപുരം തോപ്പ് സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
280 കൊല്ലം ഇരവിപുരം വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
281 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സൗഹൃദ നഗർ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
282 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സൗഹൃദ നഗർ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
283 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
284 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
285 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
286 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
287 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
288 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
289 കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ ആരാധന നഗർ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
290 കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ ആരാധന നഗർ സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
291 കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ ആരാധന നഗർ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
292 കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ ആരാധന നഗർ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
293 കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ ജനകീയ നഗർ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
294 കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ നഗർ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
295 കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ നഗർ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
296 കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ നഗർ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
297 കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ വിളപ്പുറം നഗർ സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
298 കൊല്ലം എം.ജി. സ്ട്രീറ്റ് AVR നഗർ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
299 കൊല്ലം കച്ചേരി നീലാംതോട്ടം NRA നഗർ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
300 കൊല്ലം കച്ചേരി സുചിക്കാരൻമുക്ക് സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
301 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട NTV നഗർ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
302 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട ഭാവന നഗർ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
303 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട ഭാവന നഗർ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
304 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
305 കൊല്ലം കടവൂർ താന്നിക്കമുക്ക് സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
306 കൊല്ലം കടവൂർ സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
307 കൊല്ലം കടവൂർ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
308 കൊല്ലം കടവൂർ സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
309 കൊല്ലം കടവൂർ സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
310 കൊല്ലം കടവൂർ സ്വദേശി 77 സമ്പർക്കം
311 കൊല്ലം കടവൂർ സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
312 കൊല്ലം കടവൂർ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
313 കൊല്ലം കടവൂർ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
314 കൊല്ലം കരിക്കോട് സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
315 കൊല്ലം കരിക്കോട് സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
316 കൊല്ലം കല്ലുംതാഴം കിളികൊല്ലൂർ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
317 കൊല്ലം കല്ലുംതാഴം സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
318 കൊല്ലം കാവനാട് അരവിള സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
319 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
320 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
321 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
322 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
323 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
324 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
325 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
326 കൊല്ലം കാവൽ KNRA നഗർ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
327 കൊല്ലം കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
328 കൊല്ലം കുറവൻപാലം ഹരിശ്രീ നഗർ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
329 കൊല്ലം കുറ്റിച്ചിറ സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
330 കൊല്ലം കൂട്ടിക്കട ശാരദ നഗർ സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
331 കൊല്ലം കൂട്ടിക്കട സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
332 കൊല്ലം കൈക്കുളങ്ങര പുന്നത്തല സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
333 കൊല്ലം കോട്ടയ്ക്കകം പെരിനാട് സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
334 കൊല്ലം കോട്ടയ്ക്കകം സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
335 കൊല്ലം ചന്ദനത്തോപ്പ് സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
336 കൊല്ലം ജോനകപ്പുറം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
337 കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി കാവൽ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
338 കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
339 കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
340 കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി സ്വദേശിനി 7 സമ്പർക്കം
341 കൊല്ലം തട്ടാമല സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
342 കൊല്ലം തട്ടാമല എസ്.എച്ച് നഗർ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
343 കൊല്ലം തട്ടാമല ദേവി നഗർ സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
344 കൊല്ലം തട്ടാമല ദേവി നഗർ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
345 കൊല്ലം തട്ടാമല ദേവിനഗർ സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
346 കൊല്ലം തട്ടാമല സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
347 കൊല്ലം താമരക്കുളം സ്വദേശി 66 സമ്പർക്കം
348 കൊല്ലം താമരക്കുളം സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
349 കൊല്ലം താമരക്കുളം സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
350 കൊല്ലം താമരക്കുളം സ്വദേശിനി 61 സമ്പർക്കം
351 കൊല്ലം താമരക്കുളം സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
352 കൊല്ലം താലൂക്ക് വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
353 കൊല്ലം താലൂക്ക് വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
354 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
355 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
356 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
357 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
358 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
359 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
360 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
361 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
362 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
363 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
364 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
365 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
366 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 80 സമ്പർക്കം
367 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കോട്ടയ്ക്കകം സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
368 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ മുരുന്തൽ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
369 കൊല്ലം തെക്കേവിള സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
370 കൊല്ലം തേവള്ളി സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
371 കൊല്ലം തേവള്ളി സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
372 കൊല്ലം തേവള്ളി സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
373 കൊല്ലം നീരാവിൽ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
374 കൊല്ലം നീരാവിൽ സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
375 കൊല്ലം നീരാവിൽ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
376 കൊല്ലം നീരാവിൽ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
377 കൊല്ലം പട്ടത്താനം അമ്മൻനഗർ സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
378 കൊല്ലം പട്ടത്താനം വികാസ് നഗർ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
379 കൊല്ലം പട്ടത്താനം വികാസ് നഗർ സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
380 കൊല്ലം പട്ടത്താനം വികാസ് നഗർ സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
381 കൊല്ലം പട്ടത്താനം വികാസ് നഗർ സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
382 കൊല്ലം പട്ടത്താനം സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
383 കൊല്ലം പട്ടത്താനം സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
384 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം QSS കോളനി സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
385 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം അനുഗ്രഹ നഗർ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
386 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം അനുഗ്രഹ നഗർ സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
387 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം ഗലീലിയ നഗർ സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
388 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം ഗലീലിയ നഗർ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
389 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം ഗലീലിയ നഗർ സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
390 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം ജോനകപ്പുറം സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
391 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം ജോനകപ്പുറം സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
392 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം ഡോൺബോസ്കോ നഗർ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
393 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം ഡോൺബോസ്കോ നഗർ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
394 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം സെഞ്ച്വറി നഗർ സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
395 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം സെഞ്ച്വറി നഗർ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
396 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം സെഞ്ച്വറി നഗർ സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
397 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം സെഞ്ച്വറി നഗർ സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
398 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം സെഞ്ച്വറി നഗർ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
399 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം സെഞ്ച്വറി നഗർ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
400 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം സ്നേഹതീരം നഗർ സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
401 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം സ്നേഹതീരം നഗർ സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
402 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം സ്നേഹതീരം നഗർ സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
403 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം സ്നേഹതീരം നഗർ സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
404 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
405 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
406 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് KTM നഗർ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
407 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് KTM നഗർ സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
408 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് KTM നഗർ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
409 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് KTM നഗർ സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
410 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് KTM നഗർ സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
411 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് അനുഗ്രഹ നഗർ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
412 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് സ്നേഹാ നഗർ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
413 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശി 8 സമ്പർക്കം
414 കൊല്ലം പഴയാറ്റിൻകുഴി പീപ്പിൾസ് നഗർ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
415 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം നേതാജി നഗർ സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
416 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം പല്ലവി നഗർ സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
417 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം മീനാക്ഷി നഗർ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
418 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം മീനാക്ഷി നഗർ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
419 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
420 കൊല്ലം പോളയത്തോട് കപ്പലണ്ടിമുക്ക് സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
421 കൊല്ലം പോളയത്തോട് സി.എസ്. നഗർ സ്വദേശിനി 74 സമ്പർക്കം
422 കൊല്ലം ബിച്ച് നോർത്ത് സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
423 കൊല്ലം മങ്ങാട് സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
424 കൊല്ലം മങ്ങാട് സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
425 കൊല്ലം മങ്ങാട് സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
426 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
427 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
428 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
429 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
430 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
431 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
432 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
433 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
434 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
435 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
436 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
437 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
438 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശിനി 88 സമ്പർക്കം
439 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ MRA സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
440 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ ഈസ്റ്റ് സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
441 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
442 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
443 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശി 71 സമ്പർക്കം
444 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
445 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
446 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
447 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
448 കൊല്ലം മൂതാക്കര സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
449 കൊല്ലം മൂതാക്കര സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
450 കൊല്ലം മേവറം സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
451 കൊല്ലം മേവറം സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
452 കൊല്ലം ലക്ഷ്മിനട സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
453 കൊല്ലം ലക്ഷ്മിനട സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
454 കൊല്ലം വടക്കുംഭാഗം ഹരിശ്രീ നഗർ സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
455 കൊല്ലം വടക്കേവിള തേജസ് നഗർ സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
456 കൊല്ലം വടക്കേവിള പുലരി നഗർ സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
457 കൊല്ലം വടക്കേവിള പുലരി നഗർ സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
458 കൊല്ലം വടക്കേവിള പുലരി നഗർ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
459 കൊല്ലം വടക്കേവിള സ്വദേശി 74 സമ്പർക്കം
460 കൊല്ലം വടക്കേവിള സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
461 കൊല്ലം വടക്കേവിള സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
462 കൊല്ലം വടക്കേവിള സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
463 കൊല്ലം വടയാറ്റുകോട്ട സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
464 കൊല്ലം വള്ളിക്കീഴ് സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
465 കൊല്ലം വാടി ന്യൂ കോളനി സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
466 കൊല്ലം വാടി സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
467 കൊല്ലം വാടി സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
468 കൊല്ലം വാടി സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
469 കൊല്ലം വാളത്തുംഗൽ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
470 കൊല്ലം വാളത്തുംഗൽ സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
471 കൊല്ലം വാളത്തുംഗൽ സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
472 കൊല്ലം വാളത്തുംഗൽ സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
473 കൊല്ലം വാളത്തുംഗൽ സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
474 കൊല്ലം വാളത്തുംഗൽ സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
475 കൊല്ലം വാളത്തുംഗൽ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
476 കൊല്ലം വെണ്ടർമുക്ക് സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
477 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര മരുത്തടി സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
478 ക്ലാപ്പന ആലുംപീടിക സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
479 ക്ലാപ്പന പാട്ടത്തിൽക്കടവ് സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
480 ക്ലാപ്പന വരവിള സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
481 ക്ലാപ്പന വരവിള സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
482 ചടയമംഗലം കടഞ്ഞൂർ സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
483 ചടയമംഗലം കണ്ണൻകോട് സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
484 ചടയമംഗലം കുരിയോട് സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
485 ചടയമംഗലം കുരിയോട് സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
486 ചടയമംഗലം പണയിൽ സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
487 ചടയമംഗലം പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
488 ചടയമംഗലം പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
489 ചടയമംഗലം പോരേടം സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
490 ചവറ കൊട്ടുകാട് സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
491 ചവറ കോവിൽത്തോട്ടം സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
492 ചവറ ചെറുശ്ശേരിഭാഗം സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
493 ചവറ മടപ്പള്ളി സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
494 ചവറ മടപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
495 ചവറ മുകുന്ദപുരം സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
496 ചവറ മുകുന്ദപുരം സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
497 ചവറ മേക്കാട് സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
498 ചാത്തന്നൂർ കാരംകോട് സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
499 ചാത്തന്നൂർ താഴം സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
500 ചാത്തന്നൂർ മാമ്പള്ളികുന്നം സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
501 ചാത്തന്നൂർ മീനാട് സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
502 ചാത്തന്നൂർ മീനാട് സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
503 ചാത്തന്നൂർ മീനാട് സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
504 ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
505 ചിതറ കരിച്ചിറ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
506 ചിതറ കല്ലുവെട്ടാംകുഴി സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
507 ചിതറ കല്ലുവെട്ടാംകുഴി സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
508 ചിതറ ഭജനമഠം സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
509 ചിതറ മതിര സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
510 ചിതറ മതിര സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
511 ചിതറ മതിര സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
512 ചിറക്കര കാരംകോട് സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
513 ചിറക്കര നെടുങ്ങോലം മാലാകായൽ സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
514 തലവൂർ പനംപട്ട് ചിറ്റശ്ശേരി സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
515 തിരുവനന്തപുരം നിവാസി (ഈസ്റ്റ് കല്ലട സ്വദേശി) 30 സമ്പർക്കം
516 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
517 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
518 തൃക്കടവൂർ കോട്ടയ്ക്കകം സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
519 തൃക്കടവൂർ കോട്ടയ്ക്കകം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
520 തൃക്കടവൂർ കോട്ടയ്ക്കകം സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
521 തൃക്കരുവ അഷ്ടമുടി സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
522 തൃക്കരുവ അഷ്ടമുടി സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
523 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞിരംകുഴി സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
524 തൃക്കരുവ ഞാറയ്ക്കൽ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
525 തൃക്കരുവ മണലിക്കട സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
526 തൃക്കരുവ വടക്കേകര സ്വദേശിനി 0 സമ്പർക്കം
527 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
528 തൃക്കോവിൽവട്ടം ആലുംമൂട് സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
529 തൃക്കോവിൽവട്ടം ആലുംമൂട് സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
530 തൃക്കോവിൽവട്ടം ഉമയനല്ലൂർ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
531 തൃക്കോവിൽവട്ടം കണ്ണനല്ലൂർ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
532 തൃക്കോവിൽവട്ടം കീഴവൂർ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
533 തൃക്കോവിൽവട്ടം കുരീപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
534 തൃക്കോവിൽവട്ടം ചെന്താപ്പൂർ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
535 തൃക്കോവിൽവട്ടം ചെറിയേല സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
536 തൃക്കോവിൽവട്ടം തട്ടാർകോണം കതിരമുക്ക് സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
537 തൃക്കോവിൽവട്ടം തഴുത്തല സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
538 തൃക്കോവിൽവട്ടം പേരയം സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
539 തൃക്കോവിൽവട്ടം പേരയം സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
540 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
541 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
542 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
543 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
544 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
545 തൃശൂർ സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
546 തെക്കുംഭാഗം ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
547 തെക്കുംഭാഗം ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
548 തെക്കുംഭാഗം ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
549 തെക്കുംഭാഗം ദളവാപുരം സ്വദേശിനി 64 സമ്പർക്കം
550 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
551 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
552 തെക്കുംഭാഗം വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
553 തെക്കുംഭാഗം വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
554 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
555 തെന്മല മാമ്പഴത്തറ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
556 തെന്മല മാമ്പഴത്തറ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
557 തെന്മല മാമ്പഴത്തറ സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
558 തെന്മല മാമ്പഴത്തറ സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
559 തേവലക്കര ആരിനല്ലൂർ സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
560 തേവലക്കര കോയിവിള പയ്യങ്കുളം സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
561 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
562 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
563 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 85 സമ്പർക്കം
564 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
565 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
566 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
567 തേവലക്കര പടിഞ്ഞാറ്റേക്കര സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
568 തേവലക്കര പാലയ്ക്കൽ സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
569 തേവലക്കര പാലയ്ക്കൽ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
570 തേവലക്കര പുത്തൻസങ്കേതം സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
571 തേവലക്കര മുള്ളിക്കാല സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
572 തേവലക്കര മുള്ളിക്കാല സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
573 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
574 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
575 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
576 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
577 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
578 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശിനി 91 സമ്പർക്കം
579 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
580 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
581 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
582 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
583 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
584 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
585 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
586 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശിനി 77 സമ്പർക്കം
587 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
588 തൊടിയൂർ കാരൂർക്കടവ് സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
589 തൊടിയൂർ സൈക്കിൾമുക്ക് സ്വദേശി 73 സമ്പർക്കം
590 തൊടിയൂർ സൈക്കിൾമുക്ക് സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം
591 നിലമേൽ മുരുകമൺ സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
592 നിലമേൽ സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
593 നീണ്ടകര ദളവപുരം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
594 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
595 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 66 സമ്പർക്കം
596 നീണ്ടകര മേക്കാട് സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
597 നീണ്ടകര സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
598 നീണ്ടകര സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
599 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
600 നെടുമ്പന നല്ലില സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
601 നെടുമ്പന നല്ലില സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
602 നെടുമ്പന മുട്ടയ്ക്കാവ് സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
603 നെടുമ്പന മുട്ടയ്ക്കാവ് സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
604 നെടുമ്പന മേലേവയൽ വഞ്ചിമുക്ക് സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
605 നെടുമ്പന മേലേവയൽ വഞ്ചിമുക്ക് സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
606 നെടുമ്പന സ്വദേശി 69 സമ്പർക്കം
607 നെടുവത്തൂർ ആനകൊട്ടൂർ സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
608 നെടുവത്തൂർ ഈരക്കലേമുക്ക് സ്വദേശിനി 67 സമ്പർക്കം
609 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
610 പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട വലിയപാടം സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
611 പട്ടാഴി ആറാട്ടുപ്പുഴ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
612 പട്ടാഴി ചെളിക്കുഴി സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
613 പട്ടാഴി ഠൗൺ വാർഡ് സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
614 പട്ടാഴി ഠൗൺ വാർഡ് സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
615 പട്ടാഴി നെടുത്തേരി സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
616 പട്ടാഴി പനയനം സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
617 പട്ടാഴി വടക്കേകര മാലൂർ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
618 പട്ടാഴി സ്വദേശി 73 സമ്പർക്കം
619 പട്ടാഴി സ്വദേശിനി 69 സമ്പർക്കം
620 പത്തനാപുരം ഇടത്തറ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
621 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
622 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
623 പനയം ഇഞ്ചവിള സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
624 പനയം കണ്ടച്ചിറ സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
625 പനയം ചിറ്റയം സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
626 പനയം ചിറ്റയം സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
627 പനയം ചിറ്റയം സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
628 പനയം ചിറ്റയം സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
629 പനയം താന്നിമുക്ക് സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
630 പനയം പാമ്പാലിൽ സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
631 പനയം പാമ്പാലിൽ സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
632 പനയം പാമ്പാലിൽ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
633 പനയം സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
634 പനയം സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
635 പന്മന കളരി സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
636 പന്മന ചിറ്റൂർ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
637 പന്മന ചിറ്റൂർ സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
638 പന്മന ചിറ്റൂർ സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
639 പന്മന ചിറ്റൂർ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
640 പന്മന ചോല സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
641 പന്മന നെറ്റിയാട് സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
642 പന്മന പൊന്മന സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
643 പന്മന മിടാപ്പള്ളി സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
644 പന്മന മിടാപ്പള്ളി സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
645 പന്മന മിടാപ്പള്ളി സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
646 പന്മന മിടാപ്പള്ളി സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
647 പന്മന മിടാപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
648 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
649 പന്മന സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
650 പന്മന സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
651 പന്മന സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
652 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
653 പരവൂർ സുനാമി ഫ്ലാറ്റ് സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
654 പരവൂർ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
655 പരവൂർ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
656 പവിത്രേശ്വരം ഇടവട്ടം സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
657 പവിത്രേശ്വരം തടത്തിൽമുക്ക് സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
658 പവിത്രേശ്വരം തടത്തിൽമുക്ക് സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
659 പവിത്രേശ്വരം തടത്തിൽമുക്ക് സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
660 പവിത്രേശ്വരം മാറനാട് കല്ലുംപുറം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
661 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
662 പിറവന്തൂർ എലികാട്ടൂർ സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
663 പിറവന്തൂർ എലികാട്ടൂർ സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
664 പിറവന്തൂർ കമുകുംചേരി സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
665 പിറവന്തൂർ കമുകുംചേരി സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
666 പുനലൂർ കലയനാട് സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
667 പുനലൂർ ചാലക്കോട് സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
668 പുനലൂർ ചെമ്മന്തൂർ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
669 പുനലൂർ നിവാസി (തമിഴ്നാട് സ്വദേശി) 45 സമ്പർക്കം
670 പുനലൂർ പേപ്പർമില്ല് സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
671 പുനലൂർ വാളക്കോട് സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
672 പുനലൂർ വിളക്കുവട്ടം സ്വദേശി 0 സമ്പർക്കം
673 പുനലൂർ വിളക്കുവട്ടം സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
674 പൂതക്കുളം ആലിന്റെമൂട് സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
675 പൂതക്കുളം കലയ്ക്കോട് സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
676 പൂതക്കുളം സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
677 പൂയപ്പളളി തച്ചോണം സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
678 പൂയപ്പളളി തച്ചോണം സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
679 പൂയപ്പള്ളി തച്ചോണം സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
680 പൂയപ്പള്ളി തച്ചോണം സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
681 പൂയപ്പള്ളി തച്ചോണം സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
682 പൂയപ്പള്ളി തച്ചോണം സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
683 പൂയപ്പള്ളി മരുതമൺപള്ളി സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
684 പൂയപ്പള്ളി മരുതമൺപ്പള്ളി സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
685 പൂയപ്പള്ളി മരുതമൺപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
686 പെരിനാട് ഇഞ്ചവിള സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
687 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
688 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
689 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
690 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
691 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
692 പെരിനാട് കുഴിയം സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
693 പെരിനാട് കുഴിയം സ്വദേശിനി 74 സമ്പർക്കം
694 പെരിനാട് കുഴിയം സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
695 പെരിനാട് കേരളപുരം സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
696 പെരിനാട് ചെമ്മക്കാട് സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
697 പെരിനാട് ചെമ്മക്കാട് സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
698 പെരിനാട് ചെമ്മക്കാട് സ്വദേശിനി 85 സമ്പർക്കം
699 പെരിനാട് ചെറുമൂട് സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
700 പെരിനാട് ചോനംചിറ സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
701 പെരിനാട് ചോനംചിറ സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
702 പെരിനാട് ചോനംചിറ സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
703 പെരിനാട് ചോനംചിറ സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
704 പെരിനാട് നാന്തിരിക്കൽ സ്വദേശി 72 സമ്പർക്കം
705 പെരിനാട് നാന്തിരിക്കൽ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
706 പെരിനാട് നാന്തിരിക്കൽ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
707 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
708 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 82 സമ്പർക്കം
709 പേരയം ഉമയനല്ലൂർ സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
710 പേരയം ഉമയനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
711 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
712 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
713 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
714 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
715 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
716 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
717 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
718 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
719 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
720 മയ്യനാട് ഉമയനല്ലൂർ വടക്കുംകര കിഴക്കേചേരി സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
721 മയ്യനാട് ജന്മംകുളം സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
722 മയ്യനാട് വടക്കുംകര സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
723 മയ്യനാട് വടക്കുംകര സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
724 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
725 മയ്യനാട് കാഞ്ഞാംകുഴി സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
726 മയ്യനാട് കൂട്ടിക്കട സരയൂ നഗർ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
727 മയ്യനാട് കൂട്ടിക്കട സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
728 മയ്യനാട് കൂട്ടിക്കട സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
729 മയ്യനാട് കൈതപ്പുഴ സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
730 മയ്യനാട് താന്നി സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
731 മയ്യനാട് താന്നിമുക്ക് സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
732 മയ്യനാട് പണയിൽവയൽ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
733 മയ്യനാട് പഴയാറ്റിൻകുഴി ബാപ്പുജി നഗർ സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
734 മയ്യനാട് പുല്ലിച്ചിറ തെക്കുംകര സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
735 മയ്യനാട് മൂർത്തിക്കാവ് സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
736 മേലില നടുക്കുന്ന് സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
737 മൈനാഗപ്പളളി കടപ്പ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
738 മൈനാഗപ്പളളി കല്ലുക്കടവ് സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
739 മൈനാഗപ്പളളി കല്ലുക്കടവ് സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
740 മൈനാഗപ്പള്ളി ആശാരിമുക്ക് സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
741 മൈനാഗപ്പള്ളി കടപ്പ സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
742 മൈനാഗപ്പള്ളി കടപ്പ സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
743 മൈനാഗപ്പള്ളി കടപ്പ സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
744 മൈനാഗപ്പള്ളി കോവൂർ സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
745 മൈനാഗപ്പള്ളി കോവൂർ സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
746 മൈനാഗപ്പള്ളി തോട്ടുമുഖം സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
747 മൈനാഗപ്പള്ളി വേങ്ങ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
748 മൈനാഗപ്പള്ളി വേങ്ങ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
749 മൈലം ചാന്തുരുത്തിൽ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
750 മൈലം മൂഴിക്കോട് സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
751 വിളക്കുടി എലിക്കോട് സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
752 വിളക്കുടി കാര്യറ സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
753 വിളക്കുടി കുന്നിക്കോട് സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
754 വിളക്കുടി കുന്നിക്കോട് സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
755 വെട്ടിക്കവല ചക്കുവരയ്ക്കൽ സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
756 വെട്ടിക്കവല ചക്കുവരയ്ക്കൽ സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
757 വെട്ടിക്കവല ചക്കുവരയ്ക്കൽ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
758 വെട്ടിക്കവല ചക്കുവരയ്ക്കൽ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
759 വെട്ടിക്കവല ചക്കുവരയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
760 വെട്ടിക്കവല സദാനന്ദപുരം സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
761 വെട്ടിക്കവല സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
762 വെളിനല്ലൂർ ആയൂർ സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
763 വെളിനല്ലൂർ ഓയൂർ സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
764 വെളിനല്ലൂർ ഓയൂർ സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
765 വെളിനല്ലൂർ മീയന സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
766 വെളിനല്ലൂർ മീയന സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
767 വെളിനല്ലൂർ മീയന സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
768 വെളിയം അമ്പലത്തുംകാല പൂവൻവിള സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
769 വെളിയം ഓടനാവട്ടം സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
770 വെളിയം ഓടനാവട്ടം സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
771 വെളിയം കുടവട്ടൂർ സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
772 വെളിയം കുടവട്ടൂർ സ്വദേശിനി 72 സമ്പർക്കം
773 വെളിയം കുടവട്ടൂർ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
774 വെളിയം കുടവട്ടൂർ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
775 വെളിയം പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
776 വെളിയം പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
777 വെളിയം പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
778 വെസ്റ്റ് കല്ലട ചിറ്റുമല സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
779 വെസ്റ്റ് കല്ലട ചിറ്റുമല സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
780 വെസ്റ്റ് കല്ലട വലിയപാടം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
781 ശാസ്താംകോട്ട മനക്കര പുന്നക്കാട് സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
782 ശാസ്താംകോട്ട മനക്കര സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
783 ശാസ്താംകോട്ട മുതുപിലാക്കാട് സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
784 ശാസ്താംകോട്ട മുതുപിലാക്കാട് സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
785 ശാസ്താംകോട്ട മുതുപിലാക്കാട് സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
786 ശാസ്താംകോട്ട മുതുപിലാക്കാട് സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
787 ശാസ്താംകോട്ട മുതുപിലാക്കാട് സ്വദേശിനി 74 സമ്പർക്കം
788 ശാസ്താംകോട്ട മുതുപിലാക്കാട് സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
789 ശാസ്താംകോട്ട രാജഗിരി സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
790 ശാസ്താംകോട്ട രാജഗിരി സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
791 ശാസ്താംകോട്ട വേങ്ങ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
792 ശൂരനാട് ചക്കുവള്ളി സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
793 ശൂരനാട് തെക്ക് കക്കാകുന്ന് സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
794 ശൂരനാട് നോർത്ത് തെക്കേമുറി സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
795 ശൂരനാട് നോർത്ത് പടിഞ്ഞാറ്റേ കിഴക്കേമുറി സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
796 ശൂരനാട് സൗത്ത് കിടങ്ങയം സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
797 ശൂരനാട് സൗത്ത് ആയിക്കുന്നം സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
798 ശൂരനാട് സൗത്ത് ഇരവിച്ചിറ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
799 ശൂരനാട് സൗത്ത് കക്കാകുന്ന് സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
800 ശൂരനാട് സൗത്ത് കുമരംച്ചിറ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
801 ശൂരനാട് സൗത്ത് തട്ടാക്കുന്ന് സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
802 ശൂരനാട് സൗത്ത് പതാരം സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
803 ശൂരനാട് സൗത്ത് പതാരം സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
804 ശൂരനാട് സൗത്ത് പതാരം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
805 ശൂരനാട് സൗത്ത് പതാരം സ്വദേശിനി 7 സമ്പർക്കം
806 ശൂരനാട് സൗത്ത് പതാരം സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
807 ശൂരനാട് സൗത്ത് പതാരം സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
808 ശൂരനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ
809 നെടുവത്തൂർ നാടെല്ലൂർ സ്വദേശിനി 27 കൊല്ലം ആശ്രാമം ഗവ. ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
810 കടയ്ക്കൽ പുലിപ്പാറ സ്വദേശി 21 കൊല്ലം പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ
811 പെരിനാട് ചെറുമൂട് സ്വദേശിനി 47 കൊല്ലം പി.എച്ച് ലാബിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
812 കൊല്ലം തട്ടാമല പാലത്തറ നഗർ സ്വദേശിനി 30 കൊല്ലം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക.

സമന്വയം ന്യൂസിന്റെ വാട്ട്സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക :

https://chat.whatsapp.com/GaBTxhfUy3K2JjGtewQjum

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here