കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് കോവിഡ് ബാധിതർ 133; സമ്പർക്കം 119

104
Covid Count in Kollam in the month of July 2020
Kollam Covid Count in 24 July 2020

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 133 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിദേശത്ത് നിന്നും വന്ന 7 പേർക്കും ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയ 2 പേർക്കും സമ്പർക്കം മൂലം 119 പേർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത 4 കേസുകളുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനിയായ ചിതറ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സിനും ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 54 പേർ രോഗമുക്തി നേടി.

വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയവർ
1 എഴുകോൺ സ്വദേശി 28 സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നുമെത്തി
2 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 29 ഖത്തറിൽ നിന്നുമെത്തി
3 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശി 35 യു.എ.ഇ യിൽ നിന്നുമെത്തി
4 തേവലക്കര സ്വദേശി 38 യു.എ.ഇ യിൽ നിന്നുമെത്തി
5 അഞ്ചാലുംമൂട് സ്വദേശി 60 ഖത്തറിൽ നിന്നുമെത്തി
6 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശി 60 കുവൈറ്റിൽ നിന്നുമെത്തി
7 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശി 24 യു.എ.ഇ യിൽ നിന്നുമെത്തി

ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയവർ
8 കരുനാഗപ്പളളി സ്വദേശി 25 വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്നുമെത്തി
9 പൂതക്കുളം സ്വദേശി 25 ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുമെത്തി

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവർ
10 കുടവട്ടൂർ സ്വദേശിനി 23 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
11 വെളിനല്ലൂർ സ്വദേശി 23 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
12 പാരിപ്പളളി സ്വദേശി 30 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
13 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 6 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല

സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ
14 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം മൂലം
15 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം മൂലം
16 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം മൂലം
17 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം മൂലം
18 അമ്പലംകുന്ന് സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം മൂലം
19 അമ്പലംകുന്ന് സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം മൂലം
20 അമ്പലംകുന്ന് സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം മൂലം
21 ആലപ്പാട് സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം മൂലം

22 ആലപ്പാട് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം മൂലം
23 ആലപ്പാട് സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം മൂലം
24 ആലപ്പാട് സ്വദേശി 73 സമ്പർക്കം മൂലം
25 ആലപ്പാട് സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം മൂലം
26 ആലപ്പാട് സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം മൂലം
27 ആലപ്പാട് സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം മൂലം
28 ആലപ്പാട് സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം മൂലം
29 ആലപ്പാട് സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം മൂലം
30 ആലപ്പാട് സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം മൂലം
31 ആലപ്പാട് സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം മൂലം
32 ഇട്ടിവ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം മൂലം
33 ഇട്ടിവ സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം മൂലം
34 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം മൂലം
35 എഴുകോൺ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം മൂലം
36 എഴുകോൺ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം മൂലം
37 ഏനാത്ത് സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം മൂലം
38 ഓടനാവട്ടം സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം മൂലം
39 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം മൂലം
40 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം മൂലം
41 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശി 82 സമ്പർക്കം മൂലം
42 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം മൂലം
43 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം മൂലം
44 കടുവപ്പാറ സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം മൂലം
45 കരുനാഗപ്പളളി സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം മൂലം
46 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം മൂലം
47 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം മൂലം
48 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം മൂലം
49 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം മൂലം
50 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം മൂലം
51 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം മൂലം
52 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം മൂലം
53 വെളിനല്ലൂർ സ്വദേശി. 28 സമ്പർക്കം മൂലം
54 ചക്കുവരയ്ക്കൽ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം മൂലം
55 ചക്കുവരയ്ക്കൽ സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം മൂലം
56 ചക്കുവരയ്ക്കൽ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം മൂലം
57 ചക്കുവരയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം മൂലം
58 ചടയമംഗലം സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം മൂലം
59 ചടയമംഗലം സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം മൂലം
60 ചടയമംഗലം സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം മൂലം
61 ചടയമംഗലം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം മൂലം
62 ചടയമംഗലം സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം മൂലം
63 ചടയമംഗലം സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം മൂലം
64 ചടയമംഗലം സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം മൂലം
65 ചടയമംഗലം സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം മൂലം
66 ചടയമംഗലം സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം മൂലം
67 ചടയമംഗലം സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം മൂലം
68 ചടയമംഗലം സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം മൂലം
69 ചടയമംഗലം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം മൂലം
70 ചടയമംഗലം സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം മൂലം
71 ചവറ സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം മൂലം
72 ചവറ സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം മൂലം
73 ചവറ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം മൂലം
74 ചവറ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം മൂലം
75 ചവറ സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം മൂലം
76 ചവറ സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം മൂലം
77 ചവറ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം മൂലം
78 ചവറ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം മൂലം
79 ചിറക്കര സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം മൂലം
80 തച്ചൻകോണം സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം മൂലം
81 തലച്ചിറ സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം മൂലം
82 തലച്ചിറ സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം മൂലം
83 തലച്ചിറ സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം മൂലം
84 തലച്ചിറ സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം മൂലം
85 തലച്ചിറ സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം മൂലം
86 തലച്ചിറ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം മൂലം
87 തലച്ചിറ സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം മൂലം
88 തലച്ചിറ സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം മൂലം
89 തലച്ചിറ സ്വദേശി 80 സമ്പർക്കം മൂലം
90 തലച്ചിറ സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം മൂലം
91 തലച്ചിറ സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം മൂലം
92 തലച്ചിറ സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം മൂലം
93 തലച്ചിറ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം മൂലം
94 തലച്ചിറ സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം മൂലം
95 തലച്ചിറ സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം മൂലം
96 തലച്ചിറ സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം മൂലം
97 തലച്ചിറ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം മൂലം
98 തലച്ചിറ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം മൂലം
99 തലച്ചിറ സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം മൂലം
100 തലച്ചിറ സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം മൂലം
101 തലച്ചിറ സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം മൂലം
102 തലവൂർ സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം മൂലം
103 തൊടിയൂർ സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം മൂലം
104 തൊടിയൂർ സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം മൂലം
105 തൊടിയൂർ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം മൂലം
106 തൊടിയൂർ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം മൂലം
107 പളളിക്കൽ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം മൂലം
108 പേരൂർ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം മൂലം
109 പേരൂർ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം മൂലം
110 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം മൂലം
111 വടക്കേക്കര സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം മൂലം
112 വയയ്ക്കൽ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം മൂലം
113 വയയ്ക്കൽ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം മൂലം
114 വയയ്ക്കൽ സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം മൂലം
115 വയയ്ക്കൽ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം മൂലം
116 വയയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം മൂലം
117 വയയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം മൂലം
118 വളവുപച്ച സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം മൂലം
119 വാളകം സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം മൂലം
120 വെട്ടിക്കവല സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം മൂലം
121 വെട്ടിക്കവല സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം മൂലം
122 വെളിനല്ലൂർ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം മൂലം
123 വെളിനല്ലൂർ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം മൂലം
124 വെളിനല്ലൂർ സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം മൂലം
125 വെളിനല്ലൂർ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം മൂലം
126 വെളിനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം മൂലം
127 വെളിയം സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം മൂലം
128 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം മൂലം
129 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം മൂലം
130 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി 80 സമ്പർക്കം മൂലം
131 ചക്കുവരയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം മൂലം
132 വയയ്ക്കൽ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം മൂലം

ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക
133 തിരുവനന്തപുരം കല്ലറ സ്വദേശിനി. ചിതറ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സ് 48 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here