മാറുന്ന ഡാൻസ് സംസ്ക്കാരം

573

കലകളിൽ ഡാൻസിന് വേറിട്ട പങ്കാണുള്ളത്. ഡാൻസിന് വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളും അനിതരസാധാരണമായ ചലനങ്ങളുമാണ് ഭാവ പകർച്ച നല്കുകുന്നത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here