കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (10.09.20) കോവിഡ് 244; സമ്പർക്കം 232

165
കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (10.09.20) കോവിഡ് 244; സമ്പർക്കം 232
കോവിഡിന് നേരിയ ശമനം

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 244 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയ 3 പേർക്കും സമ്പർക്കം മൂലം 232 പേർക്കും, 9 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 103 പേർ രോഗമുക്തി നേടി.

ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയവർ
1 ഓച്ചിറ ചങ്ങംകുളങ്ങര സ്വദേശിനി 1 തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമെത്തി
2 ഓച്ചിറ ചങ്ങംകുളങ്ങര സ്വദേശി 62 തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമെത്തി
3 പവിത്രേശ്വരം കാരിക്കൽ സ്വദേശി 30 ബംഗാളിൽ നിന്നുമെത്തി
സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ
4 അഞ്ചൽ അലയമൺ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
5 അഞ്ചൽ അലയമൺ സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
6 അഞ്ചൽ അലയമൺ സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
7 അഞ്ചൽ ഏറം സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
8 അമ്പലംകുന്ന് നെട്ടയം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
9 അലയമൺ പുത്തയം തൈക്കാവ് മുക്ക് സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
10 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം വെൺമണിച്ചിറ സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
11 ആര്യങ്കാവ് ഇടപ്പാളയം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
12 ആര്യങ്കാവ് ഇടപ്പാളയം സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
13 ആര്യങ്കാവ് നെടുപ്പാറ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
14 ആലപ്പാട് ആഴീക്കൽ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
15 ആലപ്പുഴ സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
16 ആലപ്പുഴ സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
17 ആലപ്പുഴ സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
18 ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
19 ഇടമുളയക്കൽ കൊടിയാട്ടുവിള സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
20 ഇടമുളയ്ക്കൽ അസുരമംഗലം സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
21 ഇടമുളയ്ക്കൽ പനച്ചവിള അസുരമംഗലം സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
22 ഇടമുളയ്ക്കൽ പെരുമണ്ണൂർ സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
23 ഇടമുളയ്ക്കൽ പെരുമണ്ണൂർ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
24 ഇളമാട് അർക്കന്നൂർ സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
25 ഇളമാട് അർക്കന്നൂർ സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
26 ഇളമാട് അർക്കന്നൂർ സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
27 ഇളമാട് അർക്കന്നൂർ സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
28 ഇളമ്പള്ളൂർ പുന്നമുക്ക് സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
29 ഉമ്മന്നൂർ പ്ലാപ്പള്ളി 8-ാം വാർഡ് സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
30 ഉമ്മന്നൂർ വാളകം സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
31 എറണാകുളം സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
32 എഴുകോൺ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
33 ഏരൂർ ഭാരതീപുരം സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
34 ഏരൂർ വിളക്കുപ്പാറ സ്വദേശി 80 സമ്പർക്കം
35 ഓച്ചിറ കൊറ്റമ്പളളി സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
36 ഓച്ചിറ കൊറ്റമ്പളളി സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
37 ഓച്ചിറ പുതിയകാവ് സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
38 കടയ്ക്കൽ കുറ്റിക്കാട് സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
39 കരീപ്ര ഇലയം സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
40 കരുനാഗപ്പളളി ആലുംകടവ് സ്വദേശി 66 സമ്പർക്കം
41 കരുനാഗപ്പളളി മരു. സൗത്ത് സ്വദേശി 69 സമ്പർക്കം
42 കരുനാഗപ്പളളി മരു. സൗത്ത് സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
43 കരുനാഗപ്പളളി മരു. സൗത്ത് സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
44 കരുനാഗപ്പളളി മരു. സൗത്ത് സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
45 കരുനാഗപ്പള്ളി ആലുംകടവ് സ്വദേശി 66 സമ്പർക്കം
46 കരുനാഗപ്പള്ളി പട. നോർത്ത് സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
47 കല്ലുവാതുക്കൽ പാരിപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
48 കല്ലുവാതുക്കൽ ശ്രീരാമപുരം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
49 കല്ലുവാതുക്കൽ സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
50 കുണ്ടറ മുളവന സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
51 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സ്വദേശിനി 61 സമ്പർക്കം
52 കുലശേഖരപുരം പുത്തൻതെരുവ് സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
53 കുളത്തുപ്പുഴ കുമരംകരിക്കം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
54 കുളത്തുപ്പുഴ ചോഴിയക്കോട് സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
55 കുളത്തുപ്പുഴ സാം നഗർ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
56 കുളത്തുപ്പുഴ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
57 കെ.ഐ.പി ലേബർ കോളനി സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
58 കൊട്ടാരക്കര കല്ലുവാതുക്കൽ അമ്പലപ്പുറം സ്വദേശി 76 സമ്പർക്കം
59 കൊറ്റങ്കര കേരളപുരം സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
60 കൊറ്റങ്കര കേരളപുരം സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
61 കൊറ്റങ്കര പേരൂർ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
62 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കടവൂർ സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
63 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
64 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
65 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
66 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
67 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
68 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
69 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ കോട്ടയ്ക്കകം സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
70 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തേവള്ളി സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
71 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തേവള്ളി സ്വദേശിനി 84 സമ്പർക്കം
72 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ നീരാവിൽ സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
73 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ നീരാവിൽ സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
74 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പുന്തലത്താഴം സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
75 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ KRA നഗർ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
76 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ അയത്തിൽ സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
77 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ അയത്തിൽ ഗാന്ധിനഗർ സ്വദേശിനി 90 സമ്പർക്കം
78 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ അയത്തിൽ ഗാന്ധിനഗർ സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
79 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ഇരവിപുരം വാളത്തുംഗൽ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
80 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ഇരവിപുരം വാളത്തുംഗൽ സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
81 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ഉളിയക്കോവിൽ നിത്യപ്രഭ നഗർ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
82 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ഐശ്വര്യ നഗർ സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
83 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കടപ്പാക്കട നവജ്യോതി നഗർ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
84 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കടവൂർ സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
85 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കടവൂർ സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
86 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കടവൂർ സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
87 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കരിക്കോട് സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
88 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കരിക്കോട് സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
89 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കരിക്കോട് സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
90 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കല്ലുംതാഴം പാൽക്കുളങ്ങര നഗർ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
91 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് മുക്കാട് സെന്റ് ജോർജ്ജ് ഐലന്റ് സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
92 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
93 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
94 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് രാമൻകുളങ്ങര സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം
95 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
96 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ചന്ദനത്തോപ്പ് സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
97 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തട്ടാമല ഒരുമ നഗർ സ്വദേശിനി 74 സമ്പർക്കം
98 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
99 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 73 സമ്പർക്കം
100 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
101 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തേവള്ളി സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
102 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ നീരാവിൽ സ്വദേശിനി 61 സമ്പർക്കം
103 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പട്ടത്താനം സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
104 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പുന്തലത്താഴം ഗുരുദേവ നഗർ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
105 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മതിലിൽ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
106 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മതിലിൽ സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
107 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മതിലിൽ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
108 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മതിലിൽ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
109 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മതിലിൽ സ്വദേശി 8 സമ്പർക്കം
110 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മതിലിൽ സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
111 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മതിലിൽ സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
112 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മതിലിൽ സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
113 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മതിലിൽ സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
114 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മതിലിൽ സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
115 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മതിലിൽ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
116 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മതിലിൽ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
117 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മുണ്ടയ്ക്കൽ TRA സ്വദേശിനി 7 സമ്പർക്കം
118 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മുണ്ടയ്ക്കൽ എം.ആർ.എ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
119 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മുന്നാംകുറ്റി സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
120 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ രാമൻകുളങ്ങര ആർഷ നഗർ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
121 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ രാമൻകുളങ്ങര സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
122 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ രാമൻകുളങ്ങര സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
123 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ രാമൻകുളങ്ങര സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
124 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ രാമൻകുളങ്ങര സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
125 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ വടക്കേവിള ന്യൂ നഗർ സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
126 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ശക്തികുളങ്ങര ടെംബിൾ നഗർ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
127 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
128 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
129 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
130 ചടയമംഗലം പോരേടം സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
131 ചവറ കുളങ്ങരഭാഗം സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
132 ചവറ ചെറുശ്ശേരിഭാഗം സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
133 ചവറ പട്ടത്താനം സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
134 ചവറ മേനാമ്പള്ളി സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
135 ചവറ വട്ടത്തറ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
136 ചവറ വട്ടത്തറ സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
137 ചവറ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
138 ചവറ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
139 ചാത്തന്നൂർ അടുതല സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
140 ചിതറ മടത്തറ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
141 ചിറക്കര നെടുങ്ങോലം സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
142 ചിറക്കര നെടുങ്ങോലം സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
143 ചിറക്കര നെടുങ്ങോലം സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
144 ചിറക്കര നെടുങ്ങോലം സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
145 തലവൂർ പനംപറ്റ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
146 തൃക്കോവിൽവട്ടം ഉമയനല്ലൂർ വടക്കുംകര സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
147 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശി 81 സമ്പർക്കം
148 തെക്കുംഭാഗം വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
149 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 80 സമ്പർക്കം
150 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
151 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 87 സമ്പർക്കം
152 തേവലക്കര പുത്തൻസങ്കേതം സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
153 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
154 തൊടിയൂർ മുഴങ്ങോടി സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
155 തൊടിയൂർ മുഴങ്ങോടി സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
156 തൊടിയൂർ മുഴങ്ങോടി സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
157 നീണ്ടകര ചീലാന്തിമുക്ക് സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
158 നീണ്ടകര നിവാസി (ആസ്സാം സ്വദേശി) 20 സമ്പർക്കം
159 നീണ്ടകര പരിമണം സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
160 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
161 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
162 നെടുമ്പന പഴങ്ങാലം സ്വദേശി 77 സമ്പർക്കം
163 നെടുമ്പന മീയണ്ണൂർ സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
164 നെടുവത്തൂർ നിലേശ്വരം ചാലൂർക്കോണം സ്വദേശിനി 80 സമ്പർക്കം
165 പടി. കല്ലട കോതപ്പുരം സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
166 പട്ടാഴി ഏറത്ത് വടക്ക് സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
167 പട്ടാഴി ഏറത്ത് വടക്ക് സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
168 പട്ടാഴി ഏറത്ത് വടക്ക് സ്വദേശിനി 71 സമ്പർക്കം
169 പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
170 പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
171 പത്തനാപുരം കരവൂർ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
172 പത്തനാപുരം കല്ലിക്കടവ് സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
173 പത്തനാപുരം കുണ്ടയം സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
174 പത്തനാപുരം നടുകുന്ന് സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
175 പത്തനാപുരം നിവാസി (ബംഗാൾ സ്വദേശി) 40 സമ്പർക്കം
176 പത്തനാപുരം മങ്കോട് സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
177 പത്തനാപുരം മഞ്ചള്ളൂർ സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
178 പത്തനാപുരം മഞ്ചള്ളൂർ സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
179 പനയം കണ്ടച്ചിറ സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
180 പന്മന ആക്കൽ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
181 പന്മന ചോല സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
182 പന്മന നാലുകര സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
183 പന്മന മനയിൽ സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
184 പന്മന മനയിൽ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
185 പന്മന മനയിൽ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
186 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
187 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
188 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
189 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
190 പരവൂർ കോങ്ങൽ സ്വദേശി 75 സമ്പർക്കം
191 പരവൂർ കോങ്ങൽ സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
192 പരവൂർ പൊഴിക്കര സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
193 പരവൂർ പൊഴിക്കര സ്വദേശി 66 സമ്പർക്കം
194 പുനലൂർ വാളക്കോട് സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
195 പുനലൂർ വിളക്കുടി എലിക്കോട് സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
196 പൂതക്കുളം കലയ്ക്കോട് സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
197 പൂതക്കുളം കലയ്ക്കോട് സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
198 പൂതക്കുളം സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
199 പൂയപ്പള്ളി ഓട്ടുമല സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
200 പൂയപ്പള്ളി ചെങ്കുളം സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
201 പൂയപ്പള്ളി ചെങ്കുളം സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
202 പേരയം മുളവന സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
203 മൺട്രോത്തുരുത്ത് നോർത്ത് പെരുമംഗലം സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
204 മയ്യനാട് അമ്മാച്ചൻമുക്ക് പുളിയത്ത്മുക്ക് സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
205 മേലില ഈയംകുന്ന് സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
206 മൈനാഗപ്പള്ളി സൗത്ത് ആശാരിമുക്ക് സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
207 മൈനാഗപ്പള്ളി സൗത്ത് സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
208 മൈനാഗപ്പള്ളി സൗത്ത് സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
209 മൈനാഗപ്പള്ളി സൗത്ത് സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
210 മൈലം കലയപുരം സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
211 മൈലം കലയപുരം സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
212 മൈലം കലയപുരം സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
213 വെളിനല്ലൂർ അമ്പലംകുന്ന് സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
214 വെളിനല്ലൂർ ഓയൂർ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
215 വെളിനല്ലൂർ കാളവയൽ സ്വദേശി 86 സമ്പർക്കം
216 വെളിനല്ലൂർ മീയന സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
217 വെളിനല്ലൂർ മീയന സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
218 വെളിനല്ലൂർ മീയന സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
219 വെളിയം അലിമുക്ക് സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
220 വെളിയം അലിമുക്ക് സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
221 വെളിയം കുടവട്ടൂർ സ്വദേശിനി 69 സമ്പർക്കം
222 വെളിയം മാലയിൽ സ്വദേശി 80 സമ്പർക്കം
223 വെസ്റ്റ് കല്ലട കൈരളി ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
224 ശാസ്താംകോട്ട ആയിക്കുന്നം സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
225 ശാസ്താംകോട്ട ആയിക്കുന്നം സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
226 ശാസ്താംകോട്ട ആയിക്കുന്നം സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
227 ശാസ്താംകോട്ട ആയിക്കുന്നം സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
228 ശാസ്താംകോട്ട ആയിക്കുന്നം സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
229 ശാസ്താംകോട്ട മുതുപിലാക്കാട് സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
230 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
231 ശൂരനാട് നോർത്ത് പടിഞ്ഞാറ്റക്കിഴക്ക് സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
232 ശൂരനാട് നോർത്ത് പടിഞ്ഞാറ്റക്കിഴക്ക് സ്വദേശിനി 7 സമ്പർക്കം
233 ശൂരനാട് നോർത്ത് പടിഞ്ഞാറ്റക്കിഴക്ക് സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
234 ശൂരനാട് നോർത്ത് പടിഞ്ഞാറ്റക്കിഴക്ക് സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
235 ശൂരനാട് സൗത്ത് കിടങ്ങയം വടക്ക് പതാരം സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ
236 നീണ്ടകര പരിമണം സ്വദേശിനി 27 കൊല്ലം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
237 തൃക്കോവിൽവട്ടം തഴുത്തല സ്വദേശിനി 25 മലപ്പുറം സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
238 മലപ്പുറം സ്വദേശി 38 കൊട്ടിയം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ
239 ശൂരനാട് തെക്ക് ആയിക്കുന്നം സ്വദേശിനി 37 കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
240 തേവലക്കര അരിനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 36 കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
241 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി 30 കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ
242 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശി 49 കൊല്ലം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ
243 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കന്റോൺമെന്റ് റെയിൽവേ ക്വാട്ടേഴ്സ് നിവാസി (പാലക്കാട് സ്വദേശിനി) 54 തിരുവനന്തപുരം പേട്ട റെയിൽവേ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
244 മൈലം ഇഞ്ചക്കാട് സ്വദേശി 44 തിരുവനന്തപുരം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here