കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (16.09.20) കോവിഡ് 300; സമ്പർക്കം 285

168
കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (16.09.20) കോവിഡ് 300; സമ്പർക്കം 285
കോവിഡ് ഇന്ന് 300

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 300 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിദേശത്ത് നിന്നുമെത്തിയ 2 പേർക്കും, ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയ 10 പേർക്കും, സമ്പർക്കം മൂലം 285 പേർക്കും, 3 ആരോഗ്യപ്രവത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 26 പേർ രോഗമുക്തി നേടി.

സെപ്റ്റംബർ 9 ന് മരണമടഞ്ഞ കൊല്ലം പേരയം സ്വദേശി തോമസ് (59) ന്റെ മരണം കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയവർ
1 കരവാളൂർ വെഞ്ചേമ്പ് സ്വദേശി 29 സൗദിഅറേബ്യയിൽ നിന്നുമെത്തി
2 ചവറ കൊറ്റംകുളങ്ങര സ്വദേശി 56 സൗദിഅറേബ്യയിൽ നിന്നുമെത്തി
ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയവർ
3 കൊല്ലം ചിന്നക്കട നിവാസി (ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശി) 30 ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നുമെത്തി
4 കൊല്ലം നിവാസി (തമിഴ്നാട് സ്വദേശി) 24 തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമെത്തി
5 കൊല്ലം നിവാസി (തമിഴ്നാട് സ്വദേശി) 32 തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമെത്തി
6 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര നിവാസി (ആസ്സാം സ്വദേശി) 32 ആസ്സാമിൽ നിന്നുമെത്തി
7 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര നിവാസി (ആസ്സാം സ്വദേശി) 22 ആസ്സാമിൽ നിന്നുമെത്തി
8 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര നിവാസി (ആസ്സാം സ്വദേശി) 85 ആസ്സാമിൽ നിന്നുമെത്തി
9 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര നിവാസി (ആസ്സാം സ്വദേശി) 35 ആസ്സാമിൽ നിന്നുമെത്തി
10 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര നിവാസി (ആസ്സാം സ്വദേശി) 20 ആസ്സാമിൽ നിന്നുമെത്തി
11 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര നിവാസി (ആസ്സാം സ്വദേശി) 28 ആസ്സാമിൽ നിന്നുമെത്തി
12 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര നിവാസി (ആസ്സാം സ്വദേശി) 21 ആസ്സാമിൽ നിന്നുമെത്തി
സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ
13 അലയമൺ പുഞ്ചക്കോണം സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
14 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
15 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
16 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 72 സമ്പർക്കം
17 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
18 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
19 ആലപ്പാട് ആയിരംതെങ്ങ് സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
20 ആലപ്പാട് ചെറിയഴീക്കൽ സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
21 ആലപ്പാട് ചെറിയഴീക്കൽ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
22 ആലപ്പാട് ചെറിയഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
23 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശി 72 സമ്പർക്കം
24 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
25 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശി 82 സമ്പർക്കം
26 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
27 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
28 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
29 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
30 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 64 സമ്പർക്കം
31 ആലപ്പുഴ സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
32 ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
33 ഇട്ടിവ കോട്ടുക്കൽ സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
34 ഇളമാട് കാരാളിക്കോണം സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
35 ഇളമാട് നെട്ടയം സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
36 ഇളമാട് നെട്ടയം സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
37 ഇളമാട് നെട്ടയം സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
38 ഇളമാട് നെട്ടയം സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
39 ഇളമ്പള്ളൂർ എല്ല്കുഴി സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
40 ഇളമ്പള്ളൂർ എല്ല്കുഴി സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
41 ഇളമ്പള്ളൂർ കന്യാകുഴി സ്വദേശിനി 61 സമ്പർക്കം
42 ഇളമ്പള്ളൂർ പുനുക്കന്നൂർ സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
43 ഇളമ്പള്ളൂർ പെരുമ്പുഴ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
44 ഇളമ്പള്ളൂർ മൈത്രി നഗർ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
45 ഇളമ്പള്ളൂർ സെറ്റിൽമെന്റ് കോളനി സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
46 ഉമ്മന്നൂർ നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
47 ഉമ്മന്നൂർ പ്ലാപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
48 ഉമ്മന്നൂർ വിലങ്ങറ സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
49 ഏരൂർ നെട്ടയം സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
50 കടയ്ക്കൽ കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
51 കടയ്ക്കൽ കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
52 കടയ്ക്കൽ കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
53 കരവാളൂർ വെഞ്ചേമ്പ് സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
54 കരവാളൂർ വെഞ്ചേമ്പ് സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
55 കരുനാഗപ്പളളി പട. നോർത്ത് സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
56 കരുനാഗപ്പളളി പണിക്കർക്കടവ് സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
57 കരുനാഗപ്പളളി മരു. സൗത്ത് സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
58 കരുനാഗപ്പളളി മരു. സൗത്ത് സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
59 കരുനാഗപ്പളളി മരു. സൗത്ത് സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
60 കരുനാഗപ്പള്ളി പട. നോർത്ത് സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
61 കരുനാഗപ്പള്ളി മരു. സൗത്ത് സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
62 കുണ്ടറ മുളവന സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
63 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
64 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
65 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
66 കുളക്കട ആറ്റുവാശ്ശേരി സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
67 കുളക്കട ആറ്റുവാശ്ശേരി സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
68 കുളക്കട ആറ്റുവാശ്ശേരി സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
69 കുളക്കട താഴത്ത് കുളക്കട സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
70 കുളക്കട മൂലമുക്ക് സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
71 കുളത്തുപ്പുഴ ഭാരതീപുരം വെളില സ്വദേശിനി 82 സമ്പർക്കം
72 കൊട്ടാരക്കര കിഴക്കേകര സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
73 കൊട്ടാരക്കര തൃക്കണ്ണമംഗൽ സ്വദേശിനി 85 സമ്പർക്കം
74 കൊട്ടാരക്കര തൃക്കണ്ണമംഗൽ സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
75 കൊട്ടാരക്കര തൈത്തട മേലേതിൽ സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
76 കൊല്ലം അയത്തിൽ ഗാന്ധി നഗർ സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
77 കൊല്ലം അയത്തിൽ ശക്തി നഗർ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
78 കൊല്ലം അയത്തിൽ സ്നേഹ നഗർ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
79 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സ്വദേശി 77 സമ്പർക്കം
80 കൊല്ലം ഒഴുക്കുതോട് ജയന്തി കോളനി സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
81 കൊല്ലം കാക്കത്തോപ്പ് സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
82 കൊല്ലം കാവനാട് മീനത്ത്ചേരി സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
83 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
84 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽ സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
85 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
86 കൊല്ലം കാവനാട് കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
87 കൊല്ലം കാവനാട് കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
88 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
89 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
90 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
91 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
92 കൊല്ലം കൂനമ്പായിക്കുളം ശാന്തി നഗർ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
93 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ അയത്തിൽ അനുഗ്രഹ നഗർ സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
94 കൊല്ലം ചിന്നക്കട സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
95 കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
96 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
97 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കോട്ടയ്ക്കകം സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
98 കൊല്ലം തേവള്ളി പാലസ് നഗർ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
99 കൊല്ലം തേവള്ളി പാലസ് നഗർ സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
100 കൊല്ലം തേവള്ളി പാലസ് നഗർ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
101 കൊല്ലം തേവള്ളി ഹൈസ്കുൾ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
102 കൊല്ലം നീരാവിൽ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
103 കൊല്ലം പട്ടത്താനം പോളയത്തോട് സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
104 കൊല്ലം പട്ടത്താനം വടക്കേവിള സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
105 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് തേജസ് നഗർ സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
106 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് തേജസ് നഗർ സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
107 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് പണിക്കര്കുളം സ്വദേശി 72 സമ്പർക്കം
108 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
109 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം ഗുരുദേവ നഗർ സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
110 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം ഗുരുദേവ നഗർ സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
111 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം ഗുരുദേവ നഗർ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
112 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം ഗുരുദേവ നഗർ സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
113 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം ഗുരുദേവ നഗർ സ്വദേശിനി 80 സമ്പർക്കം
114 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം നഗർ സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
115 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം നഗർ സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
116 കൊല്ലം പോർട്ട് വെളിച്ചം നഗർ സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
117 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
118 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
119 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
120 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
121 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
122 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
123 കൊല്ലം മാമൂട്ടിൽക്കടവ് മണലിൽ നഗർ സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
124 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ ഈസ്റ്റ് സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
125 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ ഈസ്റ്റ് സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
126 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ വെസ്റ്റ് തിരുവാതിര നഗർ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
127 കൊല്ലം മൂതാക്കര സുനാമി കോളനി സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
128 കൊല്ലം വാടി സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
129 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
130 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
131 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
132 കൊല്ലം സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
133 ക്ലാപ്പന ആലുംപീടിക സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
134 ചവറ കരുത്തറ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
135 ചവറ താന്നിമൂട് സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
136 ചവറ താന്നിമൂട് സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
137 ചവറ താന്നിമൂട് സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
138 ചവറ പട്ടത്താനം സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
139 ചവറ പട്ടത്താനം സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
140 ചവറ പട്ടത്താനം സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
141 ചവറ പട്ടത്താനം സ്വദേശിനി 7 സമ്പർക്കം
142 ചവറ പട്ടത്താനം സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
143 ചവറ പയ്യലക്കാവ് സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
144 ചവറ പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
145 ചാത്തന്നൂർ ചൂരപൊയ്ക സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
146 ചാത്തന്നൂർ മീനാട് സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
147 ചാത്തന്നൂർ വിളപ്പുറം സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
148 ചിതറ കിഴക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
149 ചിറക്കര ഇടവട്ടം സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
150 ചിറക്കര പോളച്ചിറ സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
151 ചിറക്കര പോളച്ചിറ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
152 ചിറക്കര പോളച്ചിറ സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
153 ചിറക്കര പോളച്ചിറ സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
154 ചിറക്കര പോളച്ചിറ സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
155 തമിഴ്നാട് സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
156 തമിഴ്നാട് സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
157 തഴവ മുല്ലശ്ശേരിമുക്ക് സ്വദേശി 84 സമ്പർക്കം
158 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
159 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി തെക്കേചേരി സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
160 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി മണലിക്കട സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
161 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി മണലിക്കട സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
162 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി മണലിക്കട സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
163 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി മണലിക്കട സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
164 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി മണലിക്കട സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
165 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി മണലിക്കട സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
166 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി മണലിക്കട സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
167 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
168 തൃക്കരുവ തെക്കേചേരി സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
169 തൃക്കോവിൽവട്ടം ഡിസന്റ് ജംഗ്ഷൻ ചെന്താപ്പൂര് സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
170 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല നടുവിലക്കര സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
171 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല നടുവിലക്കര സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
172 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല നടുവിലക്കര സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
173 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
174 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
175 തൃക്കോവിവട്ടം തഴുത്തല കൊട്ടിയം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
176 തെക്കുംഭാഗം ഞാറമൂട് സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
177 തെക്കുംഭാഗം ഞാറമൂട് സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
178 തെക്കുംഭാഗം നടുവത്ത് സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
179 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
180 തെക്കുംഭാഗം വലിയനട സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
181 തെക്കുംഭാഗം സെബാസ്റ്റ്യൻ ഐലന്റ് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
182 തെന്മല ചാലിയേക്കര സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
183 തേവലക്കര കോയിവിള കല്ലുംമൂട് സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
184 തേവലക്കര കോയിവിള കല്ലുംമൂട് സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
185 തേവലക്കര കോയിവിള കല്ലുംമൂട് സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
186 തേവലക്കര കോയിവിള കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
187 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
188 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
189 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
190 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
191 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
192 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
193 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
194 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
195 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
196 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
197 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
198 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
199 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
200 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
201 തേവലക്കര പാലയ്ക്കൽ സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
202 തേവലക്കര പാലയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
203 തേവലക്കര പാലയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
204 തേവലക്കര പുത്തൻസങ്കേതം സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
205 തേവലക്കര പുത്തൻസങ്കേതം സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
206 തേവലക്കര പുത്തൻസങ്കേതം സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
207 തേവലക്കര പുത്തൻസങ്കേതം സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
208 തേവലക്കര പൈപ്പ് ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
209 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
210 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
211 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
212 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
213 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
214 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
215 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
216 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
217 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
218 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
219 നെടുവത്തൂർ പ്ലാമൂട് ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
220 പട്ടാഴി മരുതമൺ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
221 പട്ടാഴി പുളിവിള സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
222 പട്ടാഴി പുളിവിള സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
223 പട്ടാഴി പുളിവിള സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
224 പത്തനംതിട്ട ഏലംകുളം സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
225 പത്തനംതിട്ട ഏലംകുളം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
226 പത്തനാപുരം കുണ്ടയം ചേന്നങ്കര സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
227 പത്തനാപുരം കുണ്ടയം വെള്ളാറമണ്ണ് സ്വദേശി 72 സമ്പർക്കം
228 പത്തനാപുരം കുണ്ടയം വെള്ളാറമണ്ണ് സ്വദേശിനി 69 സമ്പർക്കം
229 പത്തനാപുരം കുണ്ടയം മൂലക്കട സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
230 പത്തനാപുരം കുണ്ടയം മൂലക്കട സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
231 പത്തനാപുരം കുണ്ടയം മൂലക്കട സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
232 പത്തനാപുരം പാതിരിക്കൽ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
233 പത്തനാപുരം പാതിരിക്കൽ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
234 പനയം ചിറ്റയം സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
235 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
236 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
237 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
238 പരവൂർ കൂനയിൽ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
239 പരവൂർ കോങ്ങൽ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
240 പരവൂർ കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
241 പരവൂർ കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
242 പരവൂർ നെടുങ്ങോലം സ്വദേശിനി 61 സമ്പർക്കം
243 പവിത്രേശ്വരം ഇടവട്ടം തുരുത്തേൽമുക്ക് സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
244 പവിത്രേശ്വരം ഇടവട്ടം തുരുത്തേൽമുക്ക് സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
245 പവിത്രേശ്വരം ഇടവട്ടം തുരുത്തേൽമുക്ക് സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
246 പവിത്രേശ്വരം കരിമ്പിൻപുഴ പാലമുക്ക് സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
247 പവിത്രേശ്വരം പുത്തൂർമുക്ക് സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
248 പവിത്രേശ്വരം വഞ്ചിമുക്ക് സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
249 പിറവന്തൂർ കമുകുംചേരി സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
250 പിറവന്തൂർ വാളക്കോട് സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
251 പൂയപ്പള്ളി മത്തിയോട് സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
252 പൂയപ്പള്ളി മത്തിയോട് സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
253 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
254 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
255 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
256 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
257 മേലില ഐപ്പള്ളൂർ സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
258 മേലില കിഴക്കേ തെരുവ് സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
259 മേലില ചെങ്ങമനാട് നടുക്കുന്ന് സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
260 മേലില മാക്കന്നൂർ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
261 മൈനാഗപ്പളളി കടപ്പ സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
262 മൈനാഗപ്പള്ളി കാരൂർക്കടവ് സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
263 മൈനാഗപ്പള്ളി വടക്ക് ആന്നൂർക്കാവ് സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
264 മൈനാഗപ്പള്ളി വടക്ക് ആന്നൂർക്കാവ് സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
265 മൈനാഗപ്പള്ളി വടക്ക് ആന്നൂർക്കാവ് സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
266 മൈനാഗപ്പള്ളി വടക്ക് ആന്നൂർക്കാവ് സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
267 മൈനാഗപ്പള്ളി വടക്ക് ആന്നൂർക്കാവ് സ്വദേശിനി 82 സമ്പർക്കം
268 മൈനാഗപ്പള്ളി വടക്ക് ആന്നൂർക്കാവ് സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
269 മൈനാഗപ്പള്ളി വടക്ക് ആന്നൂർക്കാവ് സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
270 മൈനാഗപ്പള്ളി വടക്ക് ആന്നൂർക്കാവ് സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
271 മൈലം പള്ളിക്കൽ സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
272 മൈലം പള്ളിക്കൽ സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
273 മൈലം പള്ളിക്കൽ സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
274 മൈലം പള്ളിക്കൽ സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
275 വിളക്കുടി ആവണീശ്വരം സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
276 വിളക്കുടി ഇളമ്പൽ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
277 വിളക്കുടി കുന്നിക്കോട് സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
278 വിളക്കുടി കുന്നിക്കോട് സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
279 വിളക്കുടി കുന്നിക്കോട് സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
280 വിളക്കുടി കുന്നിക്കോട് സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
281 വിളക്കുടി കുന്നിക്കോട് സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം
282 വിളക്കുടി മേമല സ്വദേശിനി 85 സമ്പർക്കം
283 വിളക്കുടി മേമല സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
284 വിളക്കുടി മേമല സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
285 വെട്ടിക്കവല കക്കാട് സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
286 വെട്ടിക്കവല ചക്കുവരയ്ക്കൽ സ്വദേശി 78 സമ്പർക്കം
287 വെട്ടിക്കവല ചക്കുവരയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
288 വെട്ടിക്കവല തലച്ചിറ സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
289 വെട്ടിക്കവല പേരയത്ത്കോണം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
290 വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
291 ശാസ്താംകോട്ട പനപ്പെട്ടി സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
292 ശാസ്താംകോട്ട പള്ളിശ്ശേരിക്കൽ സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
293 ശാസ്താംകോട്ട പള്ളിശ്ശേരിക്കൽ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
294 ശാസ്താംകോട്ട ഭരണിക്കാവ് സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
295 ശാസ്താംകോട്ട വേങ്ങ സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
296 ശൂരനാട് തെക്ക് നാല്മുക്ക് താമരശ്ശേരി ഭാഗം സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
297 ശൂരനാട് നോർത്ത് പടിഞ്ഞാറ്റക്കിഴക്ക് സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ
298 നെടുമ്പന പള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 22 സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
299 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 31 പെരിനാട് പി.എച്ച്.സി യിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
300 കൊല്ലം ചിന്നക്കട ശങ്കർ നഗർ സ്വദേശി 50 സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here