മാഡം ബസ് ഓടിക്കുന്നു; എട്ട് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ ആദ്യ ബസ് യാത്രയുടെ കഥ.

43

ജീവിതത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നിഗൂഢ തയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആമുഖം. മരണമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രാഹ്യവും തമ്മിലുള്ള വിടവ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here