കൊല്ലം ജില്ലയിൽ 15.10.20ലെ കോവിഡ് 551; സമ്പർക്കം 550

91
കൊല്ലം ജില്ലയിൽ 15.10.20ലെ കോവിഡ് 551; സമ്പർക്കം 550
കോവിഡിന്റെ നിരക്ക് കുറയുന്നു

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 551 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. സമ്പർക്കം മൂലം 550 പേർക്കും, ഒരു ആരോഗ്യപ്രവർത്തകയ്ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 794 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. കൊല്ലം തൈക്കാവൂർ സ്വദേശി സുലൈമാൻകുഞ്ഞ് (85) ന്റെ മരണം കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ
1 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 78 സമ്പർക്കം
2 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
3 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
4 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
5 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
6 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
7 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
8 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
9 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
10 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
11 അലയമൺ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
12 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
13 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 78 സമ്പർക്കം
14 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശി 69 സമ്പർക്കം
15 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
16 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശി 88 സമ്പർക്കം
17 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
18 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 67 സമ്പർക്കം
19 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
20 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശി 69 സമ്പർക്കം
21 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
22 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
23 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
24 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 78 സമ്പർക്കം
25 ആലപ്പാട് സ്വദേശി 69 സമ്പർക്കം
26 ആലപ്പാട് സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
27 ഇടമുളയ്ക്കൽ സ്വദേശി 74 സമ്പർക്കം
28 ഇടമുളയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 72 സമ്പർക്കം
29 ഇടമുളയ്ക്കൽ സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
30 ഇടമുളയ്ക്കൽ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
31 ഇടമുളയ്ക്കൽ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
32 ഇളമാട് സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
33 ഇളമാട് സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
34 ഇളമ്പള്ളൂർ സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
35 ഇളമ്പള്ളൂർ സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
36 ഇളമ്പള്ളൂർ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
37 ഇളമ്പള്ളൂർ സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
38 ഇളമ്പള്ളൂർ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
39 ഇളമ്പള്ളൂർ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
40 ഇളമ്പള്ളൂർ സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
41 ഇളമ്പള്ളൂർ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
42 ഇളമ്പള്ളൂർ സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
43 ഇളമ്പള്ളൂർ സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
44 ഈസ്റ്റ് കല്ലട സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
45 ഈസ്റ്റ് കല്ലട സ്വദേശി 89 സമ്പർക്കം
46 ഈസ്റ്റ് കല്ലട സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
47 ഈസ്റ്റ് കല്ലട സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
48 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
49 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
50 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശിനി 69 സമ്പർക്കം
51 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
52 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
53 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
54 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
55 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
56 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
57 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
58 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
59 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
60 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
61 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
62 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
63 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
64 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
65 എഴുകോൺ സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
66 എഴുകോൺ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
67 എഴുകോൺ സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
68 എഴുകോൺ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
69 എഴുകോൺ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
70 ഏരൂർ സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
71 ഏരൂർ സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
72 ഏരൂർ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
73 ഓച്ചിറ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
74 ഓച്ചിറ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
75 ഓച്ചിറ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
76 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
77 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
78 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
79 കരവാളൂർ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
80 കരവാളൂർ സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
81 കരവാളൂർ സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
82 കരവാളൂർ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
83 കരവാളൂർ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
84 കരവാളൂർ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
85 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
86 കരീപ്ര സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
87 കരീപ്ര സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
88 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
89 കരീപ്ര സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
90 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
91 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
92 കല്ലുവാതുക്കൽ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
93 കല്ലുവാതുക്കൽ സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
94 കല്ലുവാതുക്കൽ സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
95 കല്ലുവാതുക്കൽ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
96 കല്ലുവാതുക്കൽ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
97 കല്ലുവാതുക്കൽ സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
98 കല്ലുവാതുക്കൽ സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
99 കല്ലുവാതുക്കൽ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
100 കുണ്ടറ സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
101 കുണ്ടറ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
102 കുന്നത്തൂർ സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
103 കുന്നത്തൂർ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
104 കുന്നത്തൂർ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
105 കുമ്മിൾ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
106 കുമ്മിൾ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
107 കുളക്കട സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
108 കുളക്കട സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
109 കുളക്കട സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
110 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
111 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
112 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
113 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
114 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
115 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
116 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
117 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
118 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
119 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
120 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
121 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
122 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
123 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
124 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിനി 77 സമ്പർക്കം
125 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
126 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
127 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
128 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
129 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
130 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
131 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
132 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
133 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
134 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
135 കൊല്ലം സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
136 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
137 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
138 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
139 കൊല്ലം സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
140 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
141 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
142 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
143 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
144 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
145 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
146 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
147 കൊല്ലം സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
148 കൊല്ലം സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
149 കൊല്ലം സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
150 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
151 കൊല്ലം സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
152 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
153 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 0 സമ്പർക്കം
154 കൊല്ലം സ്വദേശി 83 സമ്പർക്കം
155 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
156 കൊല്ലം സ്വദേശി 0 സമ്പർക്കം
157 കൊല്ലം സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
158 കൊല്ലം സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
159 കൊല്ലം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
160 കൊല്ലം സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
161 കൊല്ലം സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
162 കൊല്ലം സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
163 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 74 സമ്പർക്കം
164 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 66 സമ്പർക്കം
165 കൊല്ലം സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
166 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 73 സമ്പർക്കം
167 കൊല്ലം സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
168 കൊല്ലം സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
169 കൊല്ലം സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
170 കൊല്ലം സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
171 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
172 കൊല്ലം സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
173 കൊല്ലം സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
174 കൊല്ലം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
175 കൊല്ലം സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
176 കൊല്ലം സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
177 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 61 സമ്പർക്കം
178 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
179 കൊല്ലം സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
180 കൊല്ലം സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
181 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
182 കൊല്ലം സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
183 കൊല്ലം സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
184 കൊല്ലം സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
185 കൊല്ലം സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
186 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
187 കൊല്ലം സ്വദേശി 87 സമ്പർക്കം
188 കൊല്ലം സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
189 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
190 കൊല്ലം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
191 കൊല്ലം സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
192 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 72 സമ്പർക്കം
193 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
194 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
195 കൊല്ലം സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
196 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
197 കൊല്ലം സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
198 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
199 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
200 കൊല്ലം സ്വദേശി 76 സമ്പർക്കം
201 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
202 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
203 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 77 സമ്പർക്കം
204 കൊല്ലം സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
205 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
206 കൊല്ലം സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
207 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
208 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 0 സമ്പർക്കം
209 കൊല്ലം സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
210 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
211 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
212 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
213 കൊല്ലം സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
214 കൊല്ലം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
215 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
216 കൊല്ലം സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
217 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
218 കൊല്ലം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
219 കൊല്ലം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
220 കൊല്ലം സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
221 കൊല്ലം സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
222 കൊല്ലം സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
223 കൊല്ലം സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
224 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
225 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
226 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 74 സമ്പർക്കം
227 കൊല്ലം സ്വദേശി 74 സമ്പർക്കം
228 കൊല്ലം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
229 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 80 സമ്പർക്കം
230 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
231 കൊല്ലം സ്വദേശി 72 സമ്പർക്കം
232 കൊല്ലം സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
233 കൊല്ലം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
234 കൊല്ലം സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
235 കൊല്ലം സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
236 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
237 കൊല്ലം സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
238 കൊല്ലം സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
239 കൊല്ലം സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
240 കൊല്ലം സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
241 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
242 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
243 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
244 കൊല്ലം സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
245 കൊല്ലം സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
246 കൊല്ലം സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
247 കൊല്ലം സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
248 കൊല്ലം സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
249 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
250 കൊല്ലം സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
251 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
252 കൊല്ലം സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
253 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
254 കൊല്ലം സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
255 കൊല്ലം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
256 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
257 കൊല്ലം സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
258 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 61 സമ്പർക്കം
259 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
260 കൊല്ലം സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
261 കൊല്ലം സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
262 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
263 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
264 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
265 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
266 കൊല്ലം സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
267 കൊല്ലം സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
268 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 79 സമ്പർക്കം
269 കൊല്ലം സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
270 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
271 കൊല്ലം സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
272 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
273 കൊല്ലം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
274 കൊല്ലം സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
275 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
276 കൊല്ലം സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
277 കൊല്ലം സ്വദേശി 85 സമ്പർക്കം
278 കൊല്ലം സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
279 കൊല്ലം സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
280 കൊല്ലം സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
281 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
282 കൊല്ലം സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
283 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
284 കൊല്ലം സ്വദേശി 75 സമ്പർക്കം
285 ചവറ സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
286 ചവറ സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
287 ചവറ സ്വദേശി 0 സമ്പർക്കം
288 ചവറ സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
289 ചവറ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
290 ചവറ സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
291 ചവറ സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
292 ചവറ സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
293 ചവറ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
294 ചവറ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
295 ചവറ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
296 ചവറ സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
297 ചവറ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
298 ചവറ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
299 ചവറ സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
300 ചവറ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
301 ചവറ സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
302 ചവറ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
303 ചവറ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
304 ചവറ സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
305 ചവറ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
306 ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
307 ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
308 ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
309 ചിതറ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
310 ചിതറ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
311 ചിറക്കര സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
312 തലവൂർ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
313 തഴവ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
314 തഴവ സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
315 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
316 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
317 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
318 തൃക്കരുവ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
319 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
320 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
321 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
322 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
323 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
324 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
325 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
326 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
327 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
328 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
329 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
330 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
331 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
332 തേവലക്കര സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
333 തേവലക്കര സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
334 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 77 സമ്പർക്കം
335 തേവലക്കര സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
336 തൊടിയൂർ സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
337 തൊടിയൂർ സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
338 തൊടിയൂർ സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
339 തൊടിയൂർ സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
340 തൊടിയൂർ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
341 തൊടിയൂർ സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
342 തൊടിയൂർ സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
343 നിലമേൽ സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
344 നിലമേൽ സ്വദേശി 75 സമ്പർക്കം
345 നിലമേൽ സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
346 നിലമേൽ സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
347 നിലമേൽ സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
348 നിലമേൽ സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
349 നിലമേൽ സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
350 നിലമേൽ സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
351 നിലമേൽ സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
352 നിലമേൽ സ്വദേശി 78 സമ്പർക്കം
353 നിലമേൽ സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
354 നിലമേൽ സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
355 നിലമേൽ സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
356 നിലമേൽ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
357 നിലമേൽ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
358 നീണ്ടകര സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
359 നീണ്ടകര സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
360 നീണ്ടകര സ്വദേശി 0 സമ്പർക്കം
361 നീണ്ടകര സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
362 നീണ്ടകര സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
363 നീണ്ടകര സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
364 നീണ്ടകര സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
365 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 0 സമ്പർക്കം
366 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
367 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
368 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
369 നീണ്ടകര സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
370 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
371 നീണ്ടകര സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
372 നീണ്ടകര സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
373 നീണ്ടകര സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
374 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
375 നീണ്ടകര സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
376 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
377 നീണ്ടകര സ്വദേശി 87 സമ്പർക്കം
378 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 76 സമ്പർക്കം
379 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
380 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
381 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
382 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
383 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
384 നീണ്ടകര സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
385 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
386 നെടുമ്പന സ്വദേശി 72 സമ്പർക്കം
387 നെടുമ്പന സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
388 നെടുമ്പന സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
389 നെടുമ്പന സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
390 നെടുമ്പന സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
391 നെടുമ്പന സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
392 നെടുമ്പന സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
393 നെടുമ്പന സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
394 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശിനി 74 സമ്പർക്കം
395 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
396 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
397 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
398 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
399 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
400 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശി 73 സമ്പർക്കം
401 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
402 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
403 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
404 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
405 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
406 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
407 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
408 പട്ടാഴി സ്വദേശി 77 സമ്പർക്കം
409 പത്തനാപുരം സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
410 പനയം സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
411 പനയം സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
412 പനയം സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
413 പനയം സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
414 പനയം സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
415 പനയം സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
416 പന്മന സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
417 പന്മന സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
418 പന്മന സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
419 പന്മന സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
420 പന്മന സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
421 പന്മന സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
422 പന്മന സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
423 പന്മന സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
424 പരവൂർ സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
425 പരവൂർ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
426 പരവൂർ സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
427 പരവൂർ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
428 പരവൂർ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
429 പരവൂർ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
430 പരവൂർ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
431 പരവൂർ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
432 പരവൂർ സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
433 പരവൂർ സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
434 പരവൂർ സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
435 പരവൂർ സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
436 പരവൂർ സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
437 പരവൂർ സ്വദേശി 66 സമ്പർക്കം
438 പരവൂർ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
439 പരവൂർ സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
440 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
441 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
442 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
443 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
444 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
445 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
446 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
447 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
448 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
449 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
450 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
451 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
452 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
453 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
454 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
455 പിറവന്തൂർ സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
456 പിറവന്തൂർ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
457 പിറവന്തൂർ സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
458 പിറവന്തൂർ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
459 പിറവന്തൂർ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
460 പിറവന്തൂർ സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
461 പിറവന്തൂർ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
462 പിറവന്തൂർ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
463 പുനലൂർ സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
464 പുനലൂർ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
465 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
466 പൂതക്കുളം സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
467 പൂതക്കുളം സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
468 പൂതക്കുളം സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
469 പൂതക്കുളം സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
470 പൂതക്കുളം സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
471 പൂതക്കുളം സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
472 പൂയപ്പള്ളി സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
473 പൂയപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
474 പൂയപ്പള്ളി സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
475 പൂയപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
476 പൂയപ്പള്ളി സ്വദേശി 0 സമ്പർക്കം
477 പൂയപ്പള്ളി സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
478 പെരിനാട് സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
479 പെരിനാട് സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
480 പെരിനാട് സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
481 പെരിനാട് സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
482 പെരിനാട് സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
483 പെരിനാട് സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
484 പോരുവഴി സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
485 പോരുവഴി സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
486 പോരുവഴി സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
487 പോരുവഴി സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
488 പോരുവഴി സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
489 പോരുവഴി സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
490 പോരുവഴി സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
491 പോരുവഴി സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
492 മൺട്രോതുരുത്ത് സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
493 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
494 മയ്യനാട് സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
495 മയ്യനാട് സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
496 മയ്യനാട് സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
497 മേലില സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
498 മേലില സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
499 മൈനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
500 മൈനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
501 മൈനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
502 മൈനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
503 മൈലം സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
504 മൈലം സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
505 മൈലം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
506 മൈലം സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
507 മൈലം സ്വദേശിനി 64 സമ്പർക്കം
508 മൈലം സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
509 മൈലം സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
510 മൈലം സ്വദേശി 85 സമ്പർക്കം
511 മൈലം സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
512 വിളക്കുടി സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
513 വിളക്കുടി സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
514 വെട്ടിക്കവല സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
515 വെട്ടിക്കവല സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
516 വെളിനല്ലൂർ സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
517 വെളിനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
518 വെളിനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
519 വെളിനല്ലൂർ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
520 വെളിനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
521 വെളിനല്ലൂർ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
522 വെളിനല്ലൂർ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
523 വെളിനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
524 വെളിയം സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
525 വെളിയം സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
526 വെളിയം സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
527 വെളിയം സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
528 വെളിയം സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
529 വെസ്റ്റ് കല്ലട സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
530 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
531 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
532 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
533 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
534 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
535 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
536 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
537 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
538 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
539 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
540 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി 61 സമ്പർക്കം
541 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
542 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
543 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
544 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
545 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
546 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
547 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
548 ശൂരനാട് നോർത്ത് സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
549 ശൂരനാട് നോർത്ത് സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
550 ശൂരനാട് നോർത്ത് സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
551 ശൂരനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here