വിവാഹ പൊരുത്തത്തിലെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ(Scientific aspects of marital compatibility)

19

ജ്യോതിഷത്തിൽ വിവാഹ പൊരുത്തം നോക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. ഇതിൽ ശാസ്ത്രീയമായി എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ? വിവാഹ പൊരുത്തത്തിൽ പ്രധാനമായും നോക്കേണ്ടത് നക്ഷത്ര പൊരുത്തമോ പാപ മൂല്യമോ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here