കൊല്ലം പോളയത്തോട് സ്മശാനം വിശ്രാന്തി

30
കൊല്ലം പോളയത്തോട് സ്മശാനം വിശ്രാന്തിയായിട്ട് എട്ട് മാസം പിന്നിടുകയാണ്.
സ്മശാനത്തിന് നല്കിയിരിക്കുന്ന പേരാണ് വിശ്രാന്തി.
മരണം വിശ്രമത്തിലേക്കുള്ള അർത്ഥം നല്കിയാണ് മനോഹരമായ ഈ പേര് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here