വോട്ടർമാർ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ

538

ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനും വി വി പാറ്റ് മെഷീനും എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?. ഓരോ വോട്ടറും അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.
സുഗമവും ലളിതവുമായ പ്രക്രിയ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകുന്നു.
പോളിംഗ് ആഫീസർമാരും മറ്റ് ഒഫിഷ്യൽസുകളും അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here