ശുദ്ധ ജാതകം?

172

ജ്യോതിഷത്തിൽ ശുദ്ധ ജാതകത്തിന് എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും സാംഗത്യമുണ്ടോ ? ഒരടിസ്ഥാനവുമില്ലെന്നാണ് പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷ ആചാര്യ കാർത്തി പ്രദീപ് പറയുന്നത്.പല ജ്യോതിഷികളും ഇത് വളച്ചൊടിക്കുന്നു.യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്യോതിഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഇതിന്റെ പേരിൽ വഞ്ചിക്കുകയാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here