അഷ്ടമ ഭാവം ഭർത്താവിന്റെ ആയുസിനെ ബാധിക്കുമോ? എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ ?

18

സ്ത്രീ ജാതകത്തിലെ എട്ടാമത്തെ ഭാവത്തെ മാംഗല്യ സ്ഥാനമായി പറയപ്പെടുന്നു.
അവിടെ പാപഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നാൽ അത് ഭർത്താവിന്റെ ആയുസ്സിനെ ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു.
യാഥാർത്ഥ്യമെന്ത്?
പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷ ആചാര്യ കാർത്തി പ്രദീപ് വിശദീകരിക്കുന്നു.
ആചാര്യയുടെ ഫോൺ നമ്പർ :
+91 9846710702

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here