കേന്ദ്രാധിപത്യ ദോഷം

124

ശുഭ ഗ്രഹങ്ങളായ ബുധനും ഗുരുവുമാണ് കേന്ദ്രാധിപത്യ ദോഷം കൊടുക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നത്. മിഥുനം, കന്നി, ധനു, മീനം എന്നീ ലഗ്നക്കാർക്ക് ഈ ദോഷം വരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു.
യഥാർത്ഥ്യമെന്താണ്.
ജ്യോതിഷ ആചാര്യ കാർത്തി പ്രദീപ് വിശദീകരിക്കുന്നു.
വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ആചാര്യയുടെ ഫോൺ നമ്പരിൽ ബന്ധപ്പെടാം:
+91 9846710703

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here