കാരകൻ ഭാവത്തിൽ നിന്നാൽ ഭാവനാശമോ ?

33

ഓരോ ഭാവത്തിനും ഒരു കാരക ഗ്രഹം ഉണ്ട് . ആ ഗ്രഹം പറയപ്പെടുന്ന ഭാവത്തിൽ നിന്നാൽ ഭാവത്തിന് ദോഷം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
കാരകൻ ഭാവത്തിൽ നിന്നാൽ ഭാവനാശമാണോ?
പ്രശസ്ത ജ്യോതഷ ആചാര്യ കാർത്തി പ്രദീപ് വിശദീകരിക്കുന്നു.
ആചാര്യയുടെ ഫോൺ നമ്പർ :
+91 9846710702
വീഡിയോ കാണുക:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here