നീചഭംഗ രാജയോഗവും കേമദ്രുമയോഗവും

10

ഒരു ഗ്രഹം നീച രാശിയിൽ നിന്നാൽ അതിന് ഭംഗം വരാവുന്ന നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ ഒത്തു വന്നാൽ നീചനായ ഗ്രഹത്തിന് ഭംഗം വന്ന് രാജയോഗം കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നു.
പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷ ആചാര്യ കാർത്തി പ്രദീപ് വിശദീകരിക്കുന്നു.
ആചാര്യയുടെ ഫോൺ നമ്പർ :
+91 9846710702

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here