മദ്യം വാങ്ങാം … പക്ഷേ, ബാറുകളില്ല.

24

നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ മദ്യശാല തുറക്കാൻ അനുമതി. എന്നാൽ, ബാറുകൾക്ക് അനുമതിയില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റേതാണ് തീരുമാനം. അതായത് , ബിവറേജസിന് തുറക്കാം. എന്നാൽ, മദ്യം വാങ്ങാൻ വരുന്നവർ അകലം പാലിക്കണം. ചുരുങ്ങിയത് ആറടി അകലം. ഇങ്ങനെ അഞ്ചു പേർ വീതം നിന്ന് മദ്യം വാങ്ങാം. സർക്കാരുകളുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനമായത്. പൊതു സ്ഥലത്ത് മദ്യപാനം പാടില്ല.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here