ജ്യോതിഷത്തിലെ ശാസ്ത്രീയ ചിന്തകൾ

19

ജ്യോതിഷം ശാസ്ത്രമാണ്. ശാസ്ത്രീയമായി പ്രവചിച്ചാൽ കണക്കുകൾ പോലെ തതുല്യമാണ്. ഓരോ ജ്യോതിഷിയും ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതിനാണ്. അത് ജ്യോതിഷത്തിന്റെ യശ്ശ:സ്സിനെ ഉയർത്തും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here