വ്യാഴത്തിന്റെ രാശി മാറ്റം

85306

വ്യാഴത്തിന്റെ രാശി മാറ്റത്തിന് ഇന്ന് പല പ്രവചനങ്ങളാണുള്ളത്.
അവയിൽ പലതിനും ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ?
നക്ഷത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ, കൂറുകൾക്ക് ഗുണം, ദോഷം എന്ന തരത്തിൽ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ഫലം ശരിയാകും?
പ്രശസ്ത ജോതിഷ ആചാര്യ കാർത്തി പ്രദീപ് വിശദീകരിക്കുന്നു.
താഴെ കാണുന്ന വീഡിയോ കാണുക.
ജ്യോതിഷ ആചാര്യയുടെ
ഫോൺ നമ്പർ:9846710702

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here