ജ്യോതിഷ വിചാരം; തത്സസമയ ഫോൺ ഇൻ പ്രോഗ്രാം

29

ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾക്ക് തത്സസമയ ഫോൺ ഇൻ പ്രോഗ്രാം .

ശ്രീ തൃക്കാർത്തിക ജ്യോതിഷ ഗവേഷണ പഠനകേന്ദ്രം ആചാര്യ കാർത്തി പ്രദീപ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here